Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
EÚ 2018/550 -elektronické postupy pri preprave tovaru

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/550 zo 6. apríla 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 684/2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane.

 

Dátum uverejnenia: 9.4.2018

Účinnosť: 3. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

Uplatňuje sa od 15.9.2018

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.091.01.0013.01.SLK&toc=OJ:L:2018:091:TOC

 

2018/C 124/01 - Oznámenie Komisie o technickom usmernení o klasifikácii odpadu

Dávame do pozornosti členom nasledovné:

Oznámenie Komisie o technickom usmernení o klasifikácii odpadu, ktoré bolo publikované v Úradnom vestníku EÚ dňa .

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1524219671367&uri=CELEX:52018XC0409(01)

 

EÚ/2018/576 - TN pre bezpečnostné prvky na tabakové výrobky

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/576 z 15. decembra 2017 o technických normách pre bezpečnostné prvky, ktoré sa aplikujú na tabakové výrobky [oznámené pod číslom C(2017) 8435] (Text s významom pre EHP ).

 

Dávame do pozornosti členom:

Prechodné ustanovenia

1.   Cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré boli vyrobené v Únii alebo dovezené do Únie pred 20. májom 2019 a na ktorých sa nenachádza bezpečnostný prvok v súlade s týmto rozhodnutím, môžu zostať vo voľnom obehu do 20. mája 2020.

2.   Tabakové výrobky iné ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré boli vyrobené v Únii alebo dovezené do Únie pred 20. májom 2024na ktorých sa nenachádza bezpečnostný prvok v súlade s týmto rozhodnutím, môžu zostať vo voľnom obehu do 20. mája 2026.

 

EÚ 2018/573 - kľúčové prvky zmlúv pre tabakové výrobky

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/573 z 15. decembra 2017 o kľúčových prvkoch zmlúv o uchovávaní údajov, ktoré sa majú uzatvárať ako súčasť systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky.

Účinnosť nariadenia: 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.096.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2018:096:TOC

 

EÚ 2018/523 - na účely klasifikácie látky fluazurón

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/523 z 28. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010 na účely klasifikácie látky fluazurón, pokiaľ ide o maximálny limit jej rezíduí.

 

Dátum uverejnenia: 4.4.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523219807551&uri=CELEX:32018R0523

EÚ 2018/520 - klasifikácia látky benzínové rozpúšťadlo (ropné)

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/520 z 28. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010 na účely klasifikácie látky benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká aromatická frakcia, z hľadiska maximálneho limitu jej rezíduí.

 

Dátum uverejnenia: 3.4.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523219807551&uri=CELEX:32018R0520

EÚ 2018/503, 504 a 505 - o spotrebnej dani

Dávame do pozornosti členov nasledovné 3 vykonávacie nariadenia o spotrebnej dani:

 

1/ VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/503 zo 7. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 684/2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane.

 

2/ VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/504 zo 7. marca 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 612/2013 o fungovaní registra hospodárskych subjektov a daňových skladov, súvisiacich štatistikách a podávaní správ podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní.

 

3/ VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/505 zo 7. marca 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/323, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi v súvislosti s tovarom v režime pozastavenia spotrebnej dane podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012.

 

Dátum uverejnenia všetkých 3 predpisov: 28.3.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

 

Link na všetky 3 predpisy  v Úradnom vestníku EÚ:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2018:086:TOC

 

EÚ 2018/462 - L-ergotioneín ako nová potravina

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/462 z 20. marca 2018, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie používania L-ergotioneínu ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470.

 

Dátum uverejnenia: 21.3.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.078.01.0011.01.SLK&toc=OJ:L:2018:078:TOC

 

EÚ 2018/461 - extrakt s taxifolínom ako nová potravina

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/461 z 20. marca 2018, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie používania extraktu s vysokým obsahom taxifolínu ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470.

 

Dátum uverejnenia: 21.3.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.078.01.0007.01.SLK&toc=OJ:L:2018:078:TOC