Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
EÚ/2018/605 - Vedecké kritéria určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/605 z 19. apríla 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém.

 

Dátum uverejnenia: 20.4.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

Uplatňuje sa od 20.10.2018

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0605&from=SK

EÚ/2018/456 - postup určovania statusu novej potraviny

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/456 z 19. marca 2018 o procedurálnych krokoch konzultačného postupu určovania statusu novej potraviny v súlade s nariadením EP a Rady EÚ 2015/2283 o nových potravinách.

 

Dátum uverejnenia: 20.3.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0456&from=SK

 

EÚ/2018/567 - dovozné colné kvóty na párky a salámy a bravčové mäso s pôvodom na Islande

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/567 z 12. apríla 2018, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných colných kvót na párky a salámy a bravčové mäso s pôvodom na Islande

 

Dátum uverejnenia: 13.4.2018

Účinnosť: 3. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

Uplatňuje sa od 1.5.2018.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.095.01.0011.01.SLK&toc=OJ:L:2018:095:TOC

EÚ/2018/562 - ročné colné kvóty Únie na ovce, kozy, ovčie mäso a kozie mäso

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/562 z 9. apríla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1354/2011, ktorým sa otvárajú ročné colné kvóty Únie na ovce, kozy, ovčie mäso a kozie mäso.

 

Dátum uverejnenia: 12.4.2018

Účinnosť: 3. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

Uplatňuje sa od 1.5.2018

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.094.01.0004.01.SLK&toc=OJ:L:2018:094:TOC

EÚ/2018/561 - požiadavky na bielkoviny v prípade následnej dojčenskej výživy

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/561 z 29. januára 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/127, pokiaľ ide o požiadavky na bielkoviny v prípade následnej dojčenskej výživy.

 

Dátum uverejnenia: 12.4.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.094.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2018:094:TOC

EÚ/2018/557 - o oznámení zvýšenia stropu režimu jednotnej platby na plochu

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/557 z 9. apríla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 641/2014, pokiaľ ide o oznámenie o zvýšení stropu režimu jednotnej platby na plochu, ako sa uvádza v článku 36 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013.

 

Dátum uverejnenia: 11.4.2018

Účinnosť: 7. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.093.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2018:093:TOC

EÚ/2018/555 - kontrolný program Únie na roky 2019-2021 - o rezíduách

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/555 z 9. apríla 2018, o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2019, 2020 a 2021 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich.

 

Dátum uverejnenia: 10.4.2018

Účinnosť nariadenia: od 1.1.2019.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.092.01.0006.01.SLK&toc=OJ:L:2018:092:TOC

 

EÚ 2018/550 -elektronické postupy pri preprave tovaru

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/550 zo 6. apríla 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 684/2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane.

 

Dátum uverejnenia: 9.4.2018

Účinnosť: 3. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

Uplatňuje sa od 15.9.2018

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.091.01.0013.01.SLK&toc=OJ:L:2018:091:TOC

 

2018/C 124/01 - Oznámenie Komisie o technickom usmernení o klasifikácii odpadu

Dávame do pozornosti členom nasledovné:

Oznámenie Komisie o technickom usmernení o klasifikácii odpadu, ktoré bolo publikované v Úradnom vestníku EÚ dňa .

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1524219671367&uri=CELEX:52018XC0409(01)

 

EÚ/2018/576 - TN pre bezpečnostné prvky na tabakové výrobky

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/576 z 15. decembra 2017 o technických normách pre bezpečnostné prvky, ktoré sa aplikujú na tabakové výrobky [oznámené pod číslom C(2017) 8435] (Text s významom pre EHP ).

 

Dávame do pozornosti členom:

Prechodné ustanovenia

1.   Cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré boli vyrobené v Únii alebo dovezené do Únie pred 20. májom 2019 a na ktorých sa nenachádza bezpečnostný prvok v súlade s týmto rozhodnutím, môžu zostať vo voľnom obehu do 20. mája 2020.

2.   Tabakové výrobky iné ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré boli vyrobené v Únii alebo dovezené do Únie pred 20. májom 2024na ktorých sa nenachádza bezpečnostný prvok v súlade s týmto rozhodnutím, môžu zostať vo voľnom obehu do 20. mája 2026.