English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
EU_2019/34_ochrana označenia pôvodu_system kontrol

Dovoľujeme si dať do pozornosti:  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/34 zo 17. októbra 2018, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, zmeny špecifikácií výrobkov, register chránených názvov, zrušenie ochrany a používanie symbolov, ako aj pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o primeraný systém kontrol C/2018/6621

EU_2019/33_ochrana označenia pôvodu

Dovoľujeme si dať do pozornosti: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/33 zo 17. októbra 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, obmedzenie používania, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie ochrany a označovanie a obchodnú úpravu

EÚ 2018/1880_denaturovanie etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1880 z 30. novembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane

Počet príspevkov: 0 | Zapojte sa do diskusie
EÚ 2018/1879_uskladnenie sušeného odstredeného mlieka

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1879 z 29. novembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o dátum uskladnenia sušeného odstredeného mlieka predávaného postupom verejného obstarávania

Počet príspevkov: 0 | Zapojte sa do diskusie
EU_2018/1689_opatrenia v súvislosti s africkým morom ošípaných

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1689 z 8. novembra 2018, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2018) 7511] (Text s významom pre EHP)

EU_2018/1687_ochranné opatrenia-vtáčia chrípka

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1687 zo 7. novembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/25/ES o určitých ochranných opatrenia v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou a premiestňovaním vtákov ako spoločenských zvierat v sprievode ich majiteľov do Spoločenstva, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania [oznámené pod číslom C(2018) 7240] (Text s významom pre EHP)

Eu_2018/1669_identifikácia a registrácia zvierat

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1669 zo 6. novembra 2018, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat [oznámené pod číslom C(2018) 7239]

EU_2018/1668_dovoz živých, chladených...lastúrnikov

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1668 zo 6. novembra 2018, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2006/766/ES, pokiaľ ide o zápis týkajúci sa Spojených štátov amerických v zozname tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz živých, chladených, mrazených alebo spracovaných lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu [oznámené pod číslom C(2018) 7207] (Text s významom pre EHP)

EU_2018/1660_podmienky dovozu potravín neživ.pôvodu tretích krajín

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1660 zo 7. novembra 2018, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky dovozu určitých potravín neživočíšneho pôvodu z určitých tretích krajín v dôsledku rizika kontaminácie rezíduami pesticídov a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 669/2009 a zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 885/2014 (Text s významom pre EHP)

EU_2018/1649_vyňatie aromatických látok

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1649 z 5. novembra 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie určitých aromatických látok zo zoznamu Únie (Text s významom pre EHP)