English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Potravinárstvo, EU legislatíva
Potravinárstvo, EU legislatíva
 
EÚ 2017/1135 - rezíduá - dimetoát a ometoát

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1135 z 23. júna 2017, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí dimetoátu a ometoátu v určitých produktoch alebo na nich.

Účinnosť: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Uplatňuje sa: od 17.1.2018.


EÚ 2017/1271 - k nar. 1333/2008 - oxid kremičitý (E 551)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1271 zo 14. júla 2017, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie oxidu kremičitého (E 551) v dusičnane draselnom (E 252).

Účinnosť: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.


EÚ 2017/1270 - k nar. 1333/2008 - uhličitan draselný (E 501)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1270 zo 14. júla 2017, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie uhličitanu draselného (E 501) na ošúpanom, krájanom a strúhanom ovocí a zelenine

Účinnosť: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.


EÚ 2017/1250 - k nar. 1333/2008 - arómy

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1250 z 11. júla 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o vyňatie aromatickej látky 4,5-epoxy-2(trans)-decenál zo zoznamu Únie. 

Účinnosť: dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.


EÚ 2017/874 - k nar. 1333/2008 - farbivá

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/874 z 22. mája 2017, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie butánu (E 943a), izobutánu (E 943b) a propánu (E 944) vo farbiacich prípravkoch.

Účinnosť: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.


EÚ 2017/874 - k nar. 1333/2008 - fosforečnany

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/871 z 22. mája 2017, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v určitých mäsových prípravkoch.

Účinnosť: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.


EÚ 2017/625 - o úradných kontrolách

Dovoľujeme si členom PKS dať do pozornosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 625/2017 o úradných kontrolách, ktoré bolo publikované v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nariadenie nájdete v prílohe v anglickej a slovenskej verzii.

Účinnosť: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Uplatňuje sa od 14.12.2019 (pokiaľ nie je v čl. 167 stanovené inak).


EÚ 2017/378 - aromatické látky

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/378 z 3. marca 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o určité aromatické látky.

Účinnosť: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.


EÚ/2017/186 - dovoz z tretích krajín

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/186 z 2. februára 2017, ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz zásielok z určitých tretích krajín do Únie v dôsledku mikrobiologickej kontaminácie a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 669/2009.

Účinnosť: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.


EÚ/2016/2106 - podmienky pre dovoz korenín a lieskových orechov

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2106 z 1. decembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 884/2014, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky pre dovoz korenín z Etiópie, arašidových orieškov z Argentíny a lieskových orechov z Azerbajdžanu a ktorým sa menia osobitné podmienky dovozu sušených fíg a lieskových orechov z Turecka a arašidových orieškov z Indie

Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.