Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
EÚ 2018/573 - kľúčové prvky zmlúv pre tabakové výrobky

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/573 z 15. decembra 2017 o kľúčových prvkoch zmlúv o uchovávaní údajov, ktoré sa majú uzatvárať ako súčasť systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky.

Účinnosť nariadenia: 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.096.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2018:096:TOC

 

EÚ 2018/523 - na účely klasifikácie látky fluazurón

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/523 z 28. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010 na účely klasifikácie látky fluazurón, pokiaľ ide o maximálny limit jej rezíduí.

 

Dátum uverejnenia: 4.4.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523219807551&uri=CELEX:32018R0523

EÚ 2018/520 - klasifikácia látky benzínové rozpúšťadlo (ropné)

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/520 z 28. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010 na účely klasifikácie látky benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká aromatická frakcia, z hľadiska maximálneho limitu jej rezíduí.

 

Dátum uverejnenia: 3.4.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523219807551&uri=CELEX:32018R0520

EÚ 2018/503, 504 a 505 - o spotrebnej dani

Dávame do pozornosti členov nasledovné 3 vykonávacie nariadenia o spotrebnej dani:

 

1/ VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/503 zo 7. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 684/2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane.

 

2/ VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/504 zo 7. marca 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 612/2013 o fungovaní registra hospodárskych subjektov a daňových skladov, súvisiacich štatistikách a podávaní správ podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní.

 

3/ VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/505 zo 7. marca 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/323, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi v súvislosti s tovarom v režime pozastavenia spotrebnej dane podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012.

 

Dátum uverejnenia všetkých 3 predpisov: 28.3.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

 

Link na všetky 3 predpisy  v Úradnom vestníku EÚ:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2018:086:TOC

 

EÚ 2018/462 - L-ergotioneín ako nová potravina

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/462 z 20. marca 2018, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie používania L-ergotioneínu ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470.

 

Dátum uverejnenia: 21.3.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.078.01.0011.01.SLK&toc=OJ:L:2018:078:TOC

 

EÚ 2018/461 - extrakt s taxifolínom ako nová potravina

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/461 z 20. marca 2018, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje rozšírenie používania extraktu s vysokým obsahom taxifolínu ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470.

 

Dátum uverejnenia: 21.3.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.078.01.0007.01.SLK&toc=OJ:L:2018:078:TOC

EÚ 2018/460 - Florotanín Ecklonia cava ako nová potravina

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/460 z 20. marca 2018, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie florotanínov Ecklonia cava na trh ako novej potraviny a mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470.

 

Dátum uverejnenia: 21.3.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.078.01.0002.01.SLK&toc=OJ:L:2018:078:TOC

Nar. EÚ 2017/2158 o akrylamide - uplatňuje sa od 11.4.2018

Dovoľujeme si dať členom do pozornosti nasledovné nariadenie EÚ, ktoré sa začne uplatňovať od 11.4.2018.

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2158 z 20. novembra 2017, ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32017R2158