English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Potravinárstvo, EU legislatíva
Potravinárstvo, EU legislatíva
 
Korigendum k nar. EÚ č. 1307/2013 - pravidlá priamych platieb
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. december 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009.

Korigendum k nar. EÚ č. 1306/2013 - spoločná poľnohohospodárska politika
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.

Korigendum k nar. EÚ č. 1305/2013 - o PRV
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.

EÚ 2016/787 - Vykon. rozhodnutie - zoznam prídavných látok v tabaku
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/787 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovuje prioritný zoznam prídavných látok obsiahnutých v cigaretách a v tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet podliehajúcich rozšírenej nahlasovacej povinnosti.
Platnosť: toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2017.

EÚ 2016/786 - Vykon. rozhodnutie k tabakovým výrobkom
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/786 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovuje postup na zriadenie a fungovanie nezávislého poradného výboru na pomoc členským štátom a Komisii pri určovaní toho, či tabakové výrobky majú charakteristickú arómu.
Platnosť: toto rozhodnutie je určené členským štátom.

EÚ 2016/779 - nar. - pravidlá pre tabakové výrobky
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/779 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá týkajúce sa postupov na určenie toho, či tabakový výrobok má charakteristickú arómu.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

EÚ 2016/441 - používanie glykozidov steviolu (E 960)
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/441 z 23. marca 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla v horčici.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom
po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

EÚ 2016/372 - zamietnuté zdravotné tvrdenia o potravinách
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/372 z 15. marca 2016, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

EÚ 2016/371 - zamietnuté zdravotné tvrdenia-iné
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/371 z 15. marca 2016, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

EÚ 2016/263 - kategória potravín - ocot
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/263 z 25. februára 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o názov kategórie potravín 12.3. Ocot.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.