Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2019/66_úradná kontrola rastlín, rast.produktov, ochr.opatrenia proti škodcom...

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/66 zo 16. januára 2019 o pravidlách týkajúcich sa jednotných praktických opatrení v záujme vykonávania úradných kontrol rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s cieľom overiť dodržiavanie pravidiel Únie o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktoré sa uplatňujú na tento tovar C/2019/65

 

 

Viac info tuhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.015.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:015:TOC