Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2019/38_maximálne hladiny rezíduí iprodiónu

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/38 z 10. januára 2019, ktorým sa menia prílohy II a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí iprodiónu v alebo na určitých výrobkoch (Text s významom pre EHP) C/2019/24

 

 

Viac info tuhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0094.01.SLK&toc=OJ:L:2019:009:TOC