English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
1052/2015/EÚ - zamietnuté zdravotné tvrdenia
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1052 z 1. júla 2015, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

1041/2015/EÚ - zamietnuté zdravotné tvrdenia-iné
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1041 z 30. júna 2015, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

1102/2015/EÚ - aromatické látky
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1102 z 8. júla 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie určitých aromatických látok zo zoznamu Únie
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

851/2015-EÚ - PRV - priame platby pre poľnohospodárov
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/851 z 27. marca 2015, ktorým sa menia prílohy II, III a VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Účinnosť nariadenia: dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

846/2015/EÚ - max. hladiny rezíduí (2)
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/846 z 28. mája 2015, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí acetamipridu, ametoktradínu, amisulbrómu, bupirimátu, klofentezínu, etefónu, etirimolu, fluopikolidu, imazapiku, propamokarbu, pyraklostrobínu a tau- fluvalinátu v určitých produktoch alebo na nich.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

845/2015/EÚ - max. hladiny rezíduí
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/845 z 27. mája 2015, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu, chlorantraniliprolu, cyantraniliprolu, dikamby, difenokonazolu, fénpyroximátu, fludioxonilu, glufozinát- amónia, imazapiku, imazapyru, indoxakarbu, izoxaflutolu, mandipropamidu, pentiopyradu, propikonazolu, pyrimetanilu, spirotetramatu a trinexapaku v určitých produktoch alebo na nich.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

705/2015/EÚ - kontrola kyseliny erukovej v potravinách
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/705, z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a kritériá účinnosti metód analýzy na účely úradnej kontroly obsahu kyseliny erukovej v potravinách a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 80/891/EHS.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

649/2015/EÚ - L-leucín v stolových sladidlách
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/649 z 24. apríla 2015, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o používanie L-leucínu ako nosiča v stolových sladidlách vo forme tabliet
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

648/2015/EÚ - aromatická látka N-etyl
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/648 z 24. apríla 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie aromatickej látky N-etyl (2E,6Z)-nonadiénamid zo zoznamu Únie.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.

647/2015/EÚ - prídavné látky v potravinách
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/647 z 24. apríla 2015, ktorým sa menia a opravujú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie určitých prídavných látok v potravinách.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom
po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku.