English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
191/2014/EÚ - Rozhodnutie Komisie-Európske fondy
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE zo 4. apríla 2014, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Toto rozhodnutie je určené Dánskemu kráľovstvu, Spolkovej republike Nemecko, Helénskej republike, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Talianskej republike, Portugalskej republike, Rumunsku, Slovinskej republike, Fínskej republike, Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

190/2014/EÚ - Rozhodnutie Komisie-Rozdelenie zdrojov pre Fondy EÚ
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 3. apríla 2014, ktorým sa stanovuje ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských štátov pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľa Európska územná spolupráca, ročné rozdelenie zdrojov podľa členských štátov, pokiaľ ide o zdroje z osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, spolu so zoznamom oprávnených regiónov, ako aj sumy, ktoré majú byť presunuté z rozpočtových prostriedkov každého členského štátu pridelených na Kohézny fond a na štrukturálne fondy do Nástroja na prepájanie Európy a na pomoc pre najodkázanejšie osoby v období rokov 2014 – 2020.
Toto rozhodnutie je určené členským štátom EÚ

354/2014/EÚ - nariadenie - Ekologická výroba
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 354/2014 z 8. apríla 2014, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu.
Účinnosť nariadenia: 7. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.
Článok 2 sa však uplatňuje od 16. júna 2012.

221/2014/EÚ - program podpory ovocia a zeleniny v školách
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 221/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 288/2009, pokiaľ ide o stanovenie orientačného rozdelenia pomoci v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách
Účinnosť nariadenia: dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ..
Uplatňuje sa od: 1.8.2014.

219/2014/EÚ - zmena nar. č. 854/2004 - ošípané
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 219/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokiaľ ide o osobitné požiadavky v prípade prehliadky post mortem domácich ošípaných.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 1.6.2014.

218/2014/EÚ - zmena príloh nar. č. 853 a 854/2004 a 2074/2005
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 218/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa menia prílohy k nariadeniam Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a nariadenie (ES) č. 2074/2005.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 1.6.2014.

217/2014/EÚ - salmonela v ošípaných
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 217/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2073/2005, pokiaľ ide o salmonelu v jatočných telách ošípaných.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 1.6.2014.

216/2014/EÚ - kontroly Trichinella v mäse
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 216/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2075/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly Trichinella v mäse.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 1.6.2014.

215/2014/EÚ - Európsky fond reg. rozvoja a fond PRV
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy.
Účinnosť nariadenia: dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.

202/2014/EÚ - o plastových materiáloch
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 202/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.