Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
EÚ 2018/302 - o ochrane osobných údajov v el. komunikáciách

Dávame do pozornosti členom nasledovný materiál:

 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách).

 

Predkladateľ: Európska komisia

Publikované v Úradnom vestníku EÚ: 2.3.2018

Účinnosť nariadenia: 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.

Uplatňuje sa od uplynutia šiestich mesiacov odo dňa jeho uverejnenia.

EÚ 2018/264 - produkčné odvody v sektore cukru

Dávame do pozornosti členom nasledovný materiál:

 

Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú produkčné odvody a koeficient potrebný na výpočet dodatočného odvodu v sektore cukru za hospodársky rok 1999/2000 a ktorým sa stanovujú produkčné odvody v sektore cukru za hospodársky rok 2000/2001.

 

Predkladateľ: Európska komisia

Publikované v Úradnom vestníku EÚ: 23.02.2018

Účinnosť nariadenia: dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ

2018/C 64/06 - Oznámenie k dovozu bioetanolu s pôvodom v USA

Dávame do pozornosti členom nasledovný materiál:

Oznámenie o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz bioetanolu s pôvodom v Spojených štátoch amerických.

 

Predkladateľ: Európska komisia:

Publikované v Úradnom Vestníku EÚ: dňa 20.2.2018

 

EÚ 2018/316 - Dovozné clá v sektore obilnín
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/316 z 2. marca 2018, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 3. marca 2018
 
Účinnosť: dňom uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ
 
Link na predpis:
EÚ 2018/302 - Nariadenie o Geoblockingu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (Text s významom pre EHP )

 

Účinnosť predpisu: 20. dňom od uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1520177551794&uri=CELEX:32018R0302