English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
Nariadenie Komisie 2018/221: referenčné laboratórium EÚ pre prenosné spongiformné encefalopatie

 

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/221 z 15. februára 2018, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o referenčné laboratórium Európskej únie pre prenosné spongiformné encefalopatie (Text s významom pre EHP )

 

Dátum zverejnenia: 16.2.2018

Účinnosť: 1.januára 2019

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1518875743143&uri=CELEX:32018R0221

EÚ 2018/213 - o používaní bisfenolu A

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/213 z 12. februára 2018 o používaní bisfenolu A v lakoch a náteroch určených na styk s potravinami a o zmene nariadenia (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o používanie danej látky v plastových materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (Text s významom pre EHP )
Dátum zverejnenia: 14.2.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1518705801193&uri=CELEX:32018R0213

EÚ 2018/184 - senovka grécka

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/184 zo 7. februára 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok FEN 560 (známej aj ako senovka grécka alebo prášok zo semien senovky gréckej) a sulfuryl-fluorid (Text s významom pre EHP )

Dátum zverejnenia: 8.2.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32018R0184&qid=1518750729273

EÚ 2018/199 - nar. o zdravotných tvrdeniach

V Úradnom Vestníku EÚ bolo publikované:

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/199 z 9. februára 2018, ktorým sa zamieta povolenie iného zdravotného tvrdenia o potravinách, ako je tvrdenie o znížení rizika ochorenia či tvrdenie, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí. 

Dátum zverejnenia: 10.2.2018

Účinnosť: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.038.01.0009.01.SLK&toc=OJ:L:2018:038:TOC

EÚ 2018/175 - nariadenie o liehovinách

V Úradnom Vestníku EÚ bolo publikované:

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/175 z 2. februára 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín.

Účinnosť: 3. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

EÚ 2017/2470 - únijný zoznam nových potravín

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách.

Účinnosť: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.


EÚ 2017/2469 - admin. požiadavky - k čl.10 nar. EÚ 2015/2283

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2469 z 20. decembra 2017, ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru v súvislosti so žiadosťami uvedenými v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách.

Účinnosť: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.


EÚ 2017/2468 - požiadavky na tradičné potraviny z 3. krajín

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2468 z 20. decembra 2017, ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru na tradičné potraviny z tretích krajín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách.

Účinnosť: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.


EÚ 2017/1399 - k nar. 1333/2008 - polyaspartát draselný

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1399 z 28. júla 2017, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o polyaspartát draselný.

Účinnosť: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.


EÚ 2017/1135 - rezíduá - dimetoát a ometoát

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1135 z 23. júna 2017, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí dimetoátu a ometoátu v určitých produktoch alebo na nich.

Účinnosť: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Uplatňuje sa: od 17.1.2018.