Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
EÚ/2018/775 - o stanovení pravidiel uplatňovania čl. 26 ods. 3 nar. č. 1169/2011

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/775 z 28.5.2018, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania článku 26 ods. 3 nariadenia EP a Rady č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o pravidlá uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu základnej zložky potraviny.

Dátum zverejnenia: 29.5.2018

 

Účinnosť: 3. deň po uverejnení nariadenia v Úradnom vestníku EÚ (t. J. do 1. júna 2018). Bude sa uplatňovať: od 1. apríla 2020. 

 

Link na predpis:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:131:FULL&from=SK

 

Nariadenie EK o ochrane osobných údajov - GDPR

Dovoľujeme si dať do pozornosti členov PKS nasledovnú informáciu:

 

Vzhľadom na to, že dňom 25.5.2018 v celej Európskej únii vstupuje do platnosti všeobecné nariadenie EK o ochrane osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation), Vám v prílohe predkladáme informačné materiály k tejto problematike.


Oznámenie Komisie – Predbežný zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka, 2021 – 2030

Oznámenie Komisie – Predbežný zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka, 2021 – 2030.

Dátum zverejnenia: 8.5.2018

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1526890139374&uri=CELEX:52018XC0508(01)