Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Eu_2018/1669_identifikácia a registrácia zvierat

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1669 zo 6. novembra 2018, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat [oznámené pod číslom C(2018) 7239]

 

Viac info tuhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0028.01.SLK&toc=OJ:L:2018:278:TOC