Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ/2018/775 - o stanovení pravidiel uplatňovania čl. 26 ods. 3 nar. č. 1169/2011

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/775 z 28.5.2018, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania článku 26 ods. 3 nariadenia EP a Rady č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o pravidlá uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu základnej zložky potraviny.

Dátum zverejnenia: 29.5.2018

 

Účinnosť: 3. deň po uverejnení nariadenia v Úradnom vestníku EÚ (t. J. do 1. júna 2018). Bude sa uplatňovať: od 1. apríla 2020. 

 

Link na predpis:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:131:FULL&from=SK