English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Potravinárstvo, EU legislatíva
Potravinárstvo, EU legislatíva
 
1290/2013/EÚ - HORIZONT 2020
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006.
Účinnosť nariadenia: 3. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.

Nariadenia EÚ z dec. 2013 o rybolove
Do pozornosti členov PKS dávame súbor nasledovných nariadení EÚ o rybolove, ktoré boli uverejnené 28.12.2013 v Úradnom Vestníku EÚ:

1/ NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 104/2000.
Nariadenie sa uplatňuje od 1.1.2014.

2/ NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES.
Nariadenie sa uplatňuje od 1.1.2014.

3/ VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1418/2013 zo 17. decembra 2013, ktoré sa týka plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry.
Nariadenie sa uplatňuje od 1.1.2014.

4/ VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1419/2013 zo 17. decembra 2013 o uznávaní organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií, o rozširovaní pravidiel organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií a o uverejňovaní spúšťacích cien v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry.
Nariadenie sa uplatňuje od 1.1.2014.

5/ VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1420/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 347/96, (ES) č. 1924/2000, (ES) č. 1925/2000, (ES) č. 2508/2000, (ES) č. 2509/2000, (ES) č. 2813/2000, (ES) č. 2814/2000, (ES) č. 150/2001, (ES) č. 939/2001, (ES) č. 1813/2001, (ES) č. 2065/2001, (ES) č. 2183/2001, (ES) č. 2318/2001, (ES) č. 2493/2001, (ES) č. 2306/2002, (ES) č. 802/2006, (ES) č. 2003/2006, (ES) č. 696/2008 a (ES) č. 248/2009 v dôsledku prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.

1303 až 1311/2013/EÚ - nariadenia o SPP
Do pozornosti členov PKS dávame súbor nasledovných nariadení o SPP, ktoré boli publikované v Úradnom vestníku EÚ dňa 20.dec. 2013:
1/ Nariadenie EP a Rady č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.
Účinnosť nariadenia je uvedená v čl. 154 - vybrané články platia od 1.1.2014.

2/ Nariadenie EP a Rady č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.
Nariadenie sa uplatňuje od 1.1.2014.

3/ Nariadenie EP a Rady č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
Nariadenie sa uplatňuje od 1.1.2014.

4/ Nariadenie EP a Rady č. 1307/2013 zo 17. december 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009.
Nariadenie sa uplatňuje od 1.1.2015.

5/ Nariadenie EP a Rady č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.
Nariadenie sa uplatňuje od 1.1.2014.

6/ Nariadenie EP a Rady č. 1310/2013 z 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014.
Nariadenie sa uplatňuje od 1.1.2014.

7/ Nariadenie RADY (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020č 1311/2013.
Nariadenie sa uplatňuje od 1.1.2014.

1337/2013/EÚ - krajina pôvodu pre mäso
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1337/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, pokiaľ ide o uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu pre čerstvé, chladené a mrazené mäso zo svíň, oviec, kôz a hydiny.
Nariadenie nadobúda účinnosť 3. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. apríla 2015. Neuplatňuje sa na mäso, ktoré bolo zákonným spôsobom uvedené na trh Únie pred 1. aprílom 2015 až do vyčerpania zásob.

1321/2013/EÚ - zoznam dymových aróm
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1321/2013 z 10. decembra 2013, ktorým sa stanovuje zoznam primárnych produktov dymových aróm povolených v Únii, ktoré sa môžu použiť v potravinách alebo na potravinách ako také a/alebo sa môžu použiť na výrobu derivovaných dymových aróm.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Zoznam povolených dymových aróm sa stanovuje s účinnosťou od : 1.1.2014.

1155/2013/EÚ - obsah gluténu v potravinách
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1155/2013 z 21. augusta 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

1138/2013/EÚ - max. hladiny rezíduí
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1138/2013 z 8. novembra 2013, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bitertanolu, chlórfenvinfosu, dodínu a vinklozolínu v určitých výrobkoch alebo na nich.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od 6.6.2014.

952/2013/EÚ - Colný kódex Únie
Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. okt. 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

985/2013/EÚ - Použitie aromatických látok
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 985/2013 zo 14. októbra 2013, ktorým sa mení a opravuje príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o použitie určitých aromatických látok.
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

907/2013/EÚ - Používanie druhových opisov
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 907/2013 z 20. septembra 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania týkajúce sa používania druhových opisov (pomenovaní).
Účinnosť nariadenia: 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.