Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
EU_2018/1668_dovoz živých, chladených...lastúrnikov

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1668 zo 6. novembra 2018, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2006/766/ES, pokiaľ ide o zápis týkajúci sa Spojených štátov amerických v zozname tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz živých, chladených, mrazených alebo spracovaných lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu [oznámené pod číslom C(2018) 7207] (Text s významom pre EHP)

EU_2018/1660_podmienky dovozu potravín neživ.pôvodu tretích krajín

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1660 zo 7. novembra 2018, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky dovozu určitých potravín neživočíšneho pôvodu z určitých tretích krajín v dôsledku rizika kontaminácie rezíduami pesticídov a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 669/2009 a zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 885/2014 (Text s významom pre EHP)

EU_2018/1649_vyňatie aromatických látok

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1649 z 5. novembra 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie určitých aromatických látok zo zoznamu Únie (Text s významom pre EHP)

EU_2018/1648_povolenie umiestnania xylo-oligosacharidov

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1648 z 29. októbra 2018, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie xylo-oligosacharidov na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Text s významom pre EHP)

EU_2018/1647_povolenie hydrolyzátu vaječnej membrány

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1647 z 31. októbra 2018, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie hydrolyzátu vaječnej membrány na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Text s významom pre EHP)