Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2018/1660_podmienky dovozu potravín neživ.pôvodu tretích krajín

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1660 zo 7. novembra 2018, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky dovozu určitých potravín neživočíšneho pôvodu z určitých tretích krajín v dôsledku rizika kontaminácie rezíduami pesticídov a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 669/2009 a zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 885/2014 (Text s významom pre EHP)

 

Viac info tuhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0007.01.SLK&toc=OJ:L:2018:278:TOC