Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2018/1647_povolenie hydrolyzátu vaječnej membrány

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1647 z 31. októbra 2018, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie hydrolyzátu vaječnej membrány na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Text s významom pre EHP)

 

Viac info tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.274.01.0051.01.SLK&toc=OJ:L:2018:274:TOC