Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2018/1668_dovoz živých, chladených...lastúrnikov

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1668 zo 6. novembra 2018, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2006/766/ES, pokiaľ ide o zápis týkajúci sa Spojených štátov amerických v zozname tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz živých, chladených, mrazených alebo spracovaných lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu [oznámené pod číslom C(2018) 7207] (Text s významom pre EHP)

 

Viac info tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0026.01.SLK&toc=OJ:L:2018:278:TOC