Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU/2018/657 - o dátume uskladnenia sušeného odstredeného mlieka

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/657 z 25. apríla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o dátum uskladnenia sušeného odstredeného mlieka predávaného postupom verejného obstarávania.

 

Dátum uverejnenia: 28.4.2018

Účinnosť: dňom nasledujúcom po uverejnení v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.108.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2018:108I:TOC