Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ 2018/503, 504 a 505 - o spotrebnej dani

Dávame do pozornosti členov nasledovné 3 vykonávacie nariadenia o spotrebnej dani:

 

1/ VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/503 zo 7. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 684/2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane.

 

2/ VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/504 zo 7. marca 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 612/2013 o fungovaní registra hospodárskych subjektov a daňových skladov, súvisiacich štatistikách a podávaní správ podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní.

 

3/ VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/505 zo 7. marca 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/323, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi v súvislosti s tovarom v režime pozastavenia spotrebnej dane podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012.

 

Dátum uverejnenia všetkých 3 predpisov: 28.3.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

 

Link na všetky 3 predpisy  v Úradnom vestníku EÚ:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2018:086:TOC