Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ 2018/573 - kľúčové prvky zmlúv pre tabakové výrobky

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/573 z 15. decembra 2017 o kľúčových prvkoch zmlúv o uchovávaní údajov, ktoré sa majú uzatvárať ako súčasť systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky.

Účinnosť nariadenia: 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.

 

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.096.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2018:096:TOC