Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2019/288

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/288 z 13. februára 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020 s číslom PE/3/2019/REV/1

 

 

Viac info na tomto linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.053.01.0014.01.SLK&toc=OJ:L:2019:053:TOC