Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2019/316

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/316 z 21. februára 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva s číslom C/2019/1310

 

Viac info na tomto linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.051.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:051I:TOC