Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2019/268

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/268 z 15. februára 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 200/2010, (EÚ) č. 517/2011, (EÚ) č. 200/2012 a (EÚ) č. 1190/2012, pokiaľ ide o určité metódy testovania hydiny na baktérie rodu Salmonella a odber vzoriek z hydiny (Text s významom pre EHP)

 

Viac info na tomto linku a v prílohe: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.046.01.0011.01.SLK&toc=OJ:L:2019:046:TOC