Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ/2018/561 - požiadavky na bielkoviny v prípade následnej dojčenskej výživy

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/561 z 29. januára 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/127, pokiaľ ide o požiadavky na bielkoviny v prípade následnej dojčenskej výživy.

 

Dátum uverejnenia: 12.4.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.094.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2018:094:TOC