Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ/2018/562 - ročné colné kvóty Únie na ovce, kozy, ovčie mäso a kozie mäso

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/562 z 9. apríla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1354/2011, ktorým sa otvárajú ročné colné kvóty Únie na ovce, kozy, ovčie mäso a kozie mäso.

 

Dátum uverejnenia: 12.4.2018

Účinnosť: 3. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

Uplatňuje sa od 1.5.2018

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.094.01.0004.01.SLK&toc=OJ:L:2018:094:TOC