Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ 2018/550 -elektronické postupy pri preprave tovaru

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/550 zo 6. apríla 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 684/2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane.

 

Dátum uverejnenia: 9.4.2018

Účinnosť: 3. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

Uplatňuje sa od 15.9.2018

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.091.01.0013.01.SLK&toc=OJ:L:2018:091:TOC