Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
2018/C 124/01 - Oznámenie Komisie o technickom usmernení o klasifikácii odpadu

Dávame do pozornosti členom nasledovné:

Oznámenie Komisie o technickom usmernení o klasifikácii odpadu.

 

Účelom tohto oznámenia je poskytnúť technické usmernenie o určitých aspektoch smernice 2008/98/ES o odpade (ďalej len „rámcová smernica o odpade“) (1) a rozhodnutia Komisie 2000/532/ES o zozname odpadov (ďalej len „zoznam odpadov“), ktoré bolo revidované v roku 2014 a 2017 (2). Uvádzajú sa v ňom predovšetkým vysvetlenia a usmernenie pre vnútroštátne orgány vrátane miestnych orgánov a pre podniky (napr. v súvislosti s problematikou udeľovania povolení), ktoré sa týkajú správneho výkladu a uplatňovania príslušných právnych predpisov EÚ, pokiaľ ide o klasifikáciu odpadu, konkrétne identifikáciu nebezpečných vlastností, posúdenie, či má odpad nebezpečné vlastnosti, a napokon klasifikáciu odpadu ako nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý nie je nebezpečný.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1524219671367&uri=CELEX:52018XC0409(01)