Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ/2018/605 - Vedecké kritéria určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/605 z 19. apríla 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém.

 

Európska komisia prijala vedecké kritériá na identifikáciu endokrinných disruptorov pre pesticídy v kontexte právnych predpisov o prípravkoch na ochranu rastlín (PPP), potom, čo ani Rada, ani Európsky parlament nevzniesli žiadne námietky počas kontrolného obdobia, ktoré sa skončilo 9. apríla 2018. Tieto kritériá boli uverejnené v Úradnom vestníku EÚ (link nižšie). 

 

Dátum uverejnenia: 20.4.2018

Účinnosť: 20. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

Uplatňuje sa od 20.10.2018

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0605&from=SK

 

Európska chemická agentúra (ECHA) a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) v súčasnosti finalizujú technický usmerňujúci dokument na implementáciu kritérií pre biocídy a pesticídy, ktorý bude k dispozícii v júni 2018.