Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ/2018/658 - ceny v sektoroch hydinového mäsa a vajec

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/658 z 25. apríla 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín.

 

Dátum uverejnenia: 28.4.2018

Účinnosť: dňom uverejnenia v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.108.01.0003.01.SLK&toc=OJ:L:2018:108I:TOC