Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ/2018/557 - o oznámení zvýšenia stropu režimu jednotnej platby na plochu

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/557 z 9. apríla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 641/2014, pokiaľ ide o oznámenie o zvýšení stropu režimu jednotnej platby na plochu, ako sa uvádza v článku 36 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013.

 

Dátum uverejnenia: 11.4.2018

Účinnosť: 7. dňom po uverejnení v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.093.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2018:093:TOC