English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
EU_pomoc de minimis

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti: Oznámenie Komisie – Schválenie obsahu návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva

EU_765/2018_colná kvóta na hydinové mäso

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti: Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode, ktorou sa mení existujúca colná kvóta na hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa a ktorou sa mení existujúci colný režim vzťahujúci sa na ostatné hydinové kusy, stanovené v prílohe I-A ku kapitole 1 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej

EU_oznámenie o pomoci v odvetviach poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vidieckych oblastiach

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti:  Oznámenie Komisie o zmene usmernení Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020

EU_Evaluation of the impact CAP on water

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti: Evaluation of the impact of the Common Agricultural Policy (CAP) on water

EU_728/2018_vykonávanie dohôd o voľnom obchode

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti: SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní dohôd o voľnom obchode 1. január 2017 – 31. december 2017

EU_2018/1689_opatrenia v súvislosti s africkým morom ošípaných

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1689 z 8. novembra 2018, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2018) 7511] (Text s významom pre EHP)

EU_2018/1687_ochranné opatrenia-vtáčia chrípka

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1687 zo 7. novembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/25/ES o určitých ochranných opatrenia v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou a premiestňovaním vtákov ako spoločenských zvierat v sprievode ich majiteľov do Spoločenstva, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania [oznámené pod číslom C(2018) 7240] (Text s významom pre EHP)

Eu_2018/1669_identifikácia a registrácia zvierat

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1669 zo 6. novembra 2018, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat [oznámené pod číslom C(2018) 7239]

EU_2018/1668_dovoz živých, chladených...lastúrnikov

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1668 zo 6. novembra 2018, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2006/766/ES, pokiaľ ide o zápis týkajúci sa Spojených štátov amerických v zozname tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz živých, chladených, mrazených alebo spracovaných lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu [oznámené pod číslom C(2018) 7207] (Text s významom pre EHP)

EU_2018/1660_podmienky dovozu potravín neživ.pôvodu tretích krajín

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1660 zo 7. novembra 2018, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky dovozu určitých potravín neživočíšneho pôvodu z určitých tretích krajín v dôsledku rizika kontaminácie rezíduami pesticídov a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 669/2009 a zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 885/2014 (Text s významom pre EHP)