Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Zdravý životný štýl
Dátum minimálnej trvanlivosti a dátum spotreby

Dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby patrí medzi povinné údaje o potravine (aj k tomu však existujú výnimky). 

 

Čo tieto výrazy znamenajú?

 

Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny“ je dátum, do ktorého si potravina, ak je riadne skladovaná, uchová svoje špecifické vlastnosti.

Ak ide o potraviny, ktoré z mikrobiologického hľadiska rýchlo podliehajú skaze a z tohto dôvodu môžu po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, dátum minimálnej trvanlivosti sa nahrádza dátumom spotreby. Po uplynutí dátumu spotreby sa potravina považuje za nebezpečnú v súlade s článkom 14 ods. 2 až 5 nariadenia č. 178/2002.

 

Formu a podmienky uvádzania dátumu minimálnej trvanlivosti a dátumu spotreby upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.

 

Spôsob, akým sa uvádza dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby upravuje Príloha X. vyššie uvedeného nariadenia:

 

 

1. Dátum minimálnej trvanlivosti sa uvádza takto:

 

 

a) dátum sa uvádza za slovami:

— „Minimálna trvanlivosť do …“, ak sa v dátume uvádza deň,

— „Minimálna trvanlivosť do konca …“ v ostatných prípadoch;

 

b) za slovami uvedenými v písmene a) nasleduje:

— buď samotný dátum, alebo

— odkaz na to, kde je na označení tento dátum uvedený.

 

Ak je to potrebné, za týmito údajmi sa musia uviesť podmienky skladovania, ktoré sa musia dodržať, ak sa má výrobok uchovať počas určeného obdobia;

 

c) dátum pozostáva z dňa, mesiaca a prípadne roka v tomto poradí a v nekódovanej podobe.

Ak však ide o potraviny:

 • ktoré sa neuchovávajú viac ako tri mesiace, stačí uviesť deň a mesiac,
 • ktoré sa uchovávajú viac ako tri, ale nie viac ako 18 mesiacov, stačí uviesť mesiac a rok,
 • ktoré sa uchovávajú dlhšie ako 18 mesiacov, stačí uviesť rok;

 

d) s výhradou predpisov Únie, ktorými sa ukladajú iné typy uvádzania dátumu, sa uvedenie dátumu minimálnej trvanlivosti nevyžaduje, ak ide o:

 • čerstvé ovocie a zeleninu vrátane zemiakov, ktoré neboli šúpané, krájané ani podobne upravené; táto výnimka sa nevzťahuje na naklíčené semená a podobné výrobky, ako sú napríklad klíčky strukovín,
 • vína, likérové vína, šumivé vína, aromatizované vína a podobné výrobky z iného ovocia ako hrozno a nápoje, ktoré patria pod kód KN 2206 00 a ktoré sa získavajú z hrozna alebo hroznového muštu,
 • nápoje obsahujúce 10 a viac objemových percent alkoholu,
 • pekárske a cukrárske výrobky, ktoré sa na základe charakteru svojho obsahu bežne spotrebujú do 24 hodín od výroby,
 •  ocot
 •  kuchynská soľ,
 •  cukor v pevnom stave,
 •  cukrovinky pozostávajúce takmer výlučne z ochutených a/alebo prifarbených cukrov,
 • žuvačky a podobné výrobky určené na žuvanie.

2. Dátum spotreby sa uvádza takto:

 

a) pred samotným dátumom sa uvedú slová „spotrebujte do …“;

 

b) za slovami uvedenými v písmene a) nasleduje:

 • buď samotný dátum, alebo
 • odkaz na to, kde je na označení tento dátum uvedený.

Za týmito údajmi nasleduje opis podmienok skladovania, ktoré je nutné dodržať;

 

c) dátum pozostáva z dňa, mesiaca a prípadne roka v tomto poradí a v nekódovanej podobe;

 

d) dátum spotreby sa uvádza na každej balenej porcii.

 

3. Dátum zmrazenia alebo dátum prvého zmrazenia uvedený sa uvádza takto:

 

a) pred samotným dátumom sa uvádza „zmrazené …“;

 

b) za slovami uvedenými v písmene a) nasleduje:

 • samotný dátum alebo
 • odkaz na to, kde je na označení tento dátum uvedený;

 

c) dátum pozostáva z dňa, mesiaca a roka v tomto poradí a v nekódovanej podobe.