Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Zdravý životný štýl
Názov potraviny

Oficiálny názov potraviny si nemôžeme zamieňať s obchodným názvom alebo ochrannou známkou, ktorá sa zvyčajne nachádza na prednej strane výrobku. Oficiálny názov potraviny nájdete pri informáciách o zložení potraviny.

 

Názov potraviny upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.

 

Na vysvetlenie niektorých pojmov:

  • Názov podľa právnych predpisov“ je názov potraviny ustanovený v príslušných predpisoch Únie alebo ak takéto predpisy Únie neexistujú, je to názov ustanovený v zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach platných v členskom štáte, v ktorom sa potravina predáva konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniam spoločného stravovania;
  • Zaužívaný názov“ je názov, ktorý používajú ako názov potraviny spotrebitelia v členskom štáte, v ktorom sa potravina predáva, bez toho, aby ho bolo treba vysvetľovať;
  • Opisný názov“ je názov obsahujúci opis potraviny, a ak je to potrebné z hľadiska jej použitia, ktorý je spotrebiteľom dostatočne zrozumiteľný na určenie skutočnej povahy potraviny a jej odlíšenie od ostatných výrobkov, s ktorými by ju bolo možné zameniť.

Potravinu je potrebné označiť názvom podľa právnych predpisov – či už tých, ktoré definujú jednotlivé názvy v rámci predpisov EÚ, pokiaľ neexistujú, tak v národných predpisoch. Ak takýto názov v právnych predpisoch neexistuje, použije sa názov zaužívaný názov potraviny, alebo ak neexistuje zaužívaný názov alebo sa zaužívaný názov nepoužíva, uvádza sa opisný názov potraviny.

 

Názvy potravín nájdete v príslušnej legislatíve určenej pre jednotlivé druhy potravín, prehľad nájdete v rubrike Legislatíva - najmä Platná SR legislatíva.

 

Názov potraviny nesmie byť nahradený žiadnym názvom chráneným ako duševné vlastníctvo, obchodnou značkou ani vymysleným názvom.

 

Názov potraviny musia v zmysle Prílohy VI vyššie uvedeného nariadenia sprevádzať osobitné sprievodné údaje a to najmä (plné znenie nájdete v právnom predpise):

 

 

1. Názov potraviny obsahuje alebo je doplnený o sprievodné údaje týkajúce sa fyzikálneho stavu potraviny alebo jej špecifickej úpravy (napríklad práškový, opakovane zmrazený, zbavený vody vymrazením, hlbokozmrazený, zahustený, údený) vždy, ak by vynechanie takýchto informácií mohlo uviesť kupujúceho do omylu.

 

2. Ak ide o potraviny, ktoré boli pred predajom zmrazené a ktoré sa predávajú rozmrazené, ich názov musí sprevádzať označenie „rozmrazené“.

Táto požiadavka sa nevzťahuje na:

a) zložky prítomné v konečnom výrobku;

b) potraviny, pri ktorých je zmrazenie technologicky nevyhnutným krokom v procese výroby;

c) potraviny, ktorých rozmrazenie nemá žiadny negatívny vplyv na ich bezpečnosť alebo kvalitu.

Tento bod sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý bod 1.

 

3. Potraviny ošetrené ionizujúcim žiarením musia mať jedno z týchto označení:

„ožiarené“ alebo „ošetrené ionizujúcim žiarením“ a iné označenia uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/2/ES.

 

4. Ak ide o potraviny, v ktorých je zložka alebo prísada, ktorých bežné použitie alebo prirodzenú prítomnosť spotrebitelia očakávajú a ktorá bola nahradená inou zložkou alebo prísadou, zložka alebo prísada, ktorá sa použila ako čiastočná alebo celková náhrada, sa jasne uvedie na označení v zozname zložiek a okrem toho aj: 

a) v blízkosti názvu výrobku a

b) s použitím veľkosti písma, ktorého stredná výška predstavuje najmenej 75 % strednej výšky názvu výrobku, pričom veľkosť tohto písma nemôže byť menšia ako minimálna veľkosť písma stanovená v článku 13 ods. 2 nariadenia.

 

5. Ak mäsové výrobky, mäsové prípravky a produkty rybolovu obsahujú pridané bielkoviny odlišného živočíšneho pôvodu, vrátane hydrolyzovaných bielkovín, musí názov potraviny obsahovať údaj o prítomnosti týchto bielkovín a o ich pôvode.

 

 

6. V prípade mäsových výrobkov a mäsových prípravkov, ktoré vyzerajú ako rez, kus, plátok, porcia mäsa alebo telo zvieraťa, musí názov potraviny obsahovať údaj o prítomnosti pridanej vody, ak pridaná voda predstavuje viac ako 5 % hmotnosti hotového výrobku. Rovnaké pravidlá sa uplatňujú aj na produkty rybolovu a upravené produkty rybolovu, ktoré vyzerajú ako rez, kus, plátok, porcia, fileta alebo celý produkt rybolovu.

 

7. Mäsové výrobky, mäsové prípravky a produkty rybolovu, ktoré môžu vzbudzovať dojem, že sú vyrobené z celistvého kusa mäsa alebo ryby, ale v skutočnosti pozostávajú z rôznych kusov spojených navzájom inými zložkami vrátane prídavných látok, potravinárskych enzýmov alebo inými prostriedkami, musia byť označené týmito údajmi: „zo spájaných kúskov mäsa“ a „zo spájaných kúskov ryby“.