Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Zdravý životný štýl
Do obchodu s lupou? Čo všetko musíme na výrobku uviesť.

Obal výrobku je dôležitý nielen aby zachoval výrobcom garantované vlastnosti potraviny a chránil potraviny pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi, poskytuje však aj priestor na uvedenie informácie o potravine konečnému spotrebiteľovi. 

 

Tieto informácie sa delia na povinné informácie, ktoré musí výrobca uviesť na obale v zmysle príslušných právnych predpisov a na nepovinné informácie, najmä obchodnú značku a grafiku, ktorá má upútať spotrebiteľa v širokej škále výberu potravín na regáloch obchodov.

 

Zoznam povinných údajov je rozsiahly, je však nevyhnutný z pohľadu bezpečnosti spotrebiteľa.

 

Povinnými informáciami sú:

 • Názov potraviny
 • Zoznam zložiek
 • Akúkoľvek zložku alebo technologickú pomocnú látku, ktorá spôsobuje alergie alebo neznášanlivosť a ktorá sa používa pri výrobe alebo príprave potraviny, pričom sa nachádza aj v konečnom výrobku, aj keď v pozmenenom stave (príloha II nariadenia)
 • množstvo určitých zložiek alebo kategórií zložiek
 • netto množstvo potraviny
 • dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby
 • všetky osobitné podmienky skladovania a/alebo podmienky použitia
 • meno alebo obchodné meno a adresu prevádzkovateľa potravinárskeho podniku so sídlom v EÚ
 • krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, ak je to ustanovené
 • návod na použitie, ak by bez poskytnutia takéhoto návodu bolo ťažké potravinu správne použiť
 • ak ide o nápoje obsahujúce viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu, skutočný obsah alkoholu v objemových percentách
 • označenie výživovej hodnoty.

Uvedené údaje sa uvádzajú slovami a číslami. Môžu byť navyše vyjadrené prostredníctvom piktogramov alebo symbolov.

 
Povinné údaje musia byť vytlačené na balení alebo na etikete tak, aby bola zabezpečená jednoznačná čitateľnosť, písmom takej veľkosti, že stredná výška písma je väčšia alebo sa rovná 1,2 mm.
 
Ak ide o obaly alebo nádoby, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 80 cm2, je stredná výška písma väčšia alebo sa rovná 0,9 mm.
 
Povinné informácie potravín uvádzaných na trh v Slovenskej republike musia byť uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, pričom legislatíva nezakazuje, aby boli informácie uvedené vo viacerých jazykových verziách.
 
Povinné informácie musia byť v súlade s nariadením v prípade všetkých potravín k dispozícií a ľahko prístupné. 
Ak ide o balené potraviny, povinné informácie o potravinách musia byť uvedené priamo na balení alebo na pripojenej etikete. Povinné údaje sa uvádzajú na nápadnom mieste, tak aby boli ľahko viditeľné, jasne čitateľné a v prípade potreby nezmazateľné. Žiadnym spôsobom ich nemožno skrývať, zakrývať, odvádzať od nich pozornosť ani ich nemožno narušiť iným textom alebo obrázkami či iným rušivým materiálom. 
 
 
Aj keď sa Vám možno zdá, že písmená sú veľmi maličké, musíme sa na problém pozrieť aj z pohľadu životného prostredia a skutočnosti, že obal sa po požití potraviny stáva odpadom. Doba však napreduje a vďaka moderným technológiám je už teraz možné si pri niektorých výrobkoch dohľadať informácie o potravinách, a to nielen tie povinné, priamo online.