Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2018/1497

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1497 z 8. októbra 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o kategóriu potravín 17 a používanie prídavných látok vo výživových doplnkoch (Ú. v. EÚ L 253, 9.10.2018) s číslom C/2019/1666

 

 

Viac info na tomto linkuhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.060.01.0035.01.SLK&toc=OJ:L:2019:060:TOC