Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska k novele Zákonníka práce a zákona o službách zamestnanosti

Bratislava, 16.1.2018: Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyjadruje zásadnú obavu, že navrhované ustanovenia návrhu Zákonníka práce a návrhu zákona o službách zamestnanosti, ktoré predložili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ján Podmanický, Martin Glváč a Ľubomír Petrák, výrazne zhoršia konkurencieschopnosť slovenského potravinárskeho priemyslu. Ide predovšetkým o zvýšenie príplatkov za prácu nadčas a prácu počas sviatkov, zavedenie príplatkov za prácu počas soboty a nedele, povinnosť poskytovať všetky príplatky aj za zamestnancom pracujúcim na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (tzv. „dohodárom“), ako aj povinné zverejňovanie platov v pracovných ponukách.

 

Napriek tomu, že potravinársky priemysel je v rámci Európskej Únie najväčším spracovateľským priemyslom, v Slovenskej republike postupne upadá. Potravinársky priemysel je oproti ostatným odvetviam oveľa citlivejší z pohľadu nákladov, nakoľko cena potravín je dlhodobo pre spotrebiteľa najrozhodujúcejším faktorom pri ich kúpe. Akékoľvek zvyšovanie nákladov slovenským potravinárskym podnikom zhoršuje jeho konkurenčnú pozíciu voči dovážaným potravinám. V neposlednom rade sa tým zároveň zhoršuje atraktivita Slovenska z pohľadu zahraničných investícií, vrátane investícií do potravinárskeho priemyslu.

 

Navrhované zavedenie príplatkov za prácu počas soboty a nedele, ako aj zvýšenie príplatkov za prácu nadčas a prácu počas sviatkov, bude znamenať navýšenie nákladov v tých potravinárskych prevádzkach, ktoré vyrábajú sezónne potraviny, kedy je potrebné v predsezónnom období zvýšiť produkciu, ako aj podnikoch ako pekárne či mliekarne. Už teraz sa však napríklad v prípade mliečnych výrobkov viac výrobkov dováža ako vyváža. Navrhované opatrenia situáciu len ďalej zhoršia. Napríklad len na pozícii vrátnika, pri 4 striedajúcich sa zamestnancoch na jednej pracovnej pozícií pri nepretržitej prevádzke, sa pri započítaní všetkých príplatkov vyšplhá hrubá mesačná mzda na 1000 eur. Ide pritom o pracovnej miesto v najnižšej pracovnej kategórii, na ktoré sa nevyžaduje žiadne vyššie ani odborné vzdelanie a skúsenosti.

 

Máme za to, že k takejto zásadnej zmene v rámci politiky zamestnávania mala predchádzať široká odborná diskusia a mala sa vypracovať štúdia dopadov na podnikateľskú sféru. Možným riešením zvýšenia príjmu osôb pracujúcich nadčasy alebo počas sviatkov by podľa PKS mohlo byť oslobodenie týchto príplatkov od dane a odvodov. „Podobné opatrenie zavádza napríklad aj Francúzsko v rámci najväčšieho balíka hospodárskych opatrení za posledných dvadsať rokov v snahe zvýšiť konkurencieschopnosť francúzskeho priemyslu. Navrhovaná úprava slovenského Zákonníka práce ide opačným smerom a konkurencieschopnosť slovenského priemyslu, ako aj atraktivitu pre zahraničné investície, naopak zásadným spôsobom zhoršuje,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

 

Ďalším problematickým bodom v navrhovaných predpisoch je povinné zverejňovanie sumy základnej zložky mzdy pri zverejňovaní ponuky zamestnania. Napriek tomu, že dôvodová správa k novele Zákonníka práce v bode 2 uvádza, že v zákone o službách zamestnanosti sa navrhuje zavedenie povinného zverejňovania sumy základnej zložky mzdy pri zverejňovaní ponuky zamestnania, v návrhu samotnej novely zákona o zamestnanosti sa takýto návrh nenachádza. Je potrebné si uvedomiť že mzdové politiky zamestnávateľov patria medzi obchodné tajomstvo spoločností, pričom v mnohých podnikoch platí zákaz komunikovať svoje mzdy aj medzi samotnými zamestnancami. Dohoda o mzdových podmienkach je základnou náležitosťou pracovnej zmluvy, pričom na jej výške sa musí zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancom a zohľadňuje individuálny profil a skúsenosti zamestnanca a v neposlednom rade aj situáciu na trhu práce. Potravinársky priemysel na Slovensku nie je schopný v základnej zložke mzdy konkurovať veľkým priemyselným závodom, ktorí lákajú pracovníkov na rádovo vyššiu mzdu bilboardovými kampaňami. Zavedenie povinného zverejňovania platov v ponukách o zamestnanie tak ešte znásobí súčasný vážny problém nájsť pracovné sily do potravinárskej výroby. Príspevok na presťahovanie za prácou je síce dobrý nástroj na presun pracovnej sily do oblastí, kde sa koncentrujú veľké závody, z dlhodobého hľadiska však nie je možné presťahovať aktívnu pracovnú silu primárne do bratislavského, trnavského, či nitrianskeho kraja, pričom vidiek bude demograficky vymierať.

 

 

Z pohľadu podpory zamestnanosti v regiónoch, potravinovej bezpečnosti  a sebestačnosti, ako aj primeranej diverzifikácie ekonomiky, je podľa PKS  nevyhnutné vyvíjať primerané úsilie na podporu, rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu na Slovensku, napríklad formou investícií do rozvoja vidieka cez investičnú podporu potravinárskej výroby v regiónoch“, dopĺňa Daniel Poturnay.

 

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 4516.1.2018