Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ 2018/264 - produkčné odvody v sektore cukru

Dávame do pozornosti členom nasledovný materiál:

 

Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú produkčné odvody a koeficient potrebný na výpočet dodatočného odvodu v sektore cukru za hospodársky rok 1999/2000 a ktorým sa stanovujú produkčné odvody v sektore cukru za hospodársky rok 2000/2001.

 

Predkladateľ: Európska komisia

Publikované v Úradnom vestníku EÚ: 23.02.2018

Účinnosť nariadenia: dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ

 

Obsah:

Celková strata za hospodársky rok 2000/2001, ktorá nie je pokrytá odvodmi a ktorá bola prepočítaná v súlade s metódou uvedenou v rozsudku Súdneho dvora, predstavuje 49 376 802 EUR. Z dôvodov právnej istoty a v záujme zabezpečenia rovnakého zaobchádzania s dotknutými hospodárskymi subjektmi v jednotlivých členských štátoch je potrebné určiť dátum, do ktorého by sa mali stanoviť odvody podľa tohto nariadenia, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 treťom pododseku nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014. Hospodárskym subjektom boli za hospodárske roky 1999/2000 a 2000/2001 účtované nadmerné odvody. Členské štáty by mali hospodárskym subjektom zaplatiť náhradu vyplývajúcu z uplatnenia zrevidovaných odvodov v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane vnútroštátnych premlčacích lehôt. Mali by zabezpečiť, aby hospodárskym subjektom, ktoré správne a včas požiadali o náhradu, bola táto náhrada vyplatená. Výpočet produkčných odvodov a dodatočných odvodov stanovených týmto nariadením by sa mal uplatňovať odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadení (ES) č. 2267/2000 a (ES) č. 1993/2001.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:32018R0264