Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EU_2018/1687_ochranné opatrenia-vtáčia chrípka

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1687 zo 7. novembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/25/ES o určitých ochranných opatrenia v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou a premiestňovaním vtákov ako spoločenských zvierat v sprievode ich majiteľov do Spoločenstva, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania [oznámené pod číslom C(2018) 7240] (Text s významom pre EHP)

 

Viac info tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0036.01.SLK&toc=OJ:L:2018:279:TOC