Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná SR legislatíva
Platná SR legislatíva
 
64/2011-Potravinový kódex
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva zdravotníctva SR o vydaní výnosu z 28.2.2011 č. 01887-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MPRV SR a MZ SR z 9.6.2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu z 8.12.2004 č. 14911/2004-OAP, výnosu z 23.3.2005 č. 28576/2004-SL, výnosu z 26.7.2006 č. 13760/2006-SL, výnosu zo 17.5.2007 č. 08704/2007-OL, výnosu zo 14.4.2008 č. 06913/2008-OL a výnosu z 23.2.2009 č. 05761/2009-OL.
Účinnosť: od 15.3.2011

Vestník MPaRV SR 1/2011 a 2/2011
V prílohe nájdete:
1/ Vestník MPaRV SR, čiastku 1 z 5.1.2011 - Výnos MPaRV SR a MZ SR zo 4.1.2011 č. 148/2011-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a MZ SR z 23.5.2005 č. 2417/2005-100, ktorým sa vydáv hlava Potravinového kódexu SR upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu
a
2/ Vestník MPaRV SR, čiastku 2 z 20.1.2011 - Výnos MPaRV SR a MZ SR zo 17.1.2011 č. 422-OL-2011, ktorým sa zrušuje výnos MP SR a MZ SR z 15.3.2004 č. 608/7/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca arómy.

552/2010, 553/2010 a 557/2010
552/2010 Z.z. - Vyhláška MF SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch.
Účinnosť: od 1.1.2011.
a
553/2010 Z.z. - Vyhláška MF SR, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja.
Účinnosť: od 1.1.2011.
a
557/2010 Z.z. - Zákon zo 14.12.2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
Účinnosť: dňom vyhlásenia.
Všetky 3 predpisy sú v prílohe.

397/2010+Výnos
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MPŽPaRR SR) a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) o vydaní výnosu z 30.9.2010 č. 18764/2010-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 11.2.2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca prídavné látky v potravinách v znení výnosu MP SR a MZ SR z 15.3.2010 č. 08936/2010-OL.
Účinnosť Výnosu: od 11.10.2010.
Text Výnosu nájdete tu v prílohe.

Vestník MP SR 25/2009
67. Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív Časť CHÉMIA - Doplnok č. 1/2009

68. Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív Časť RÔZNE - Doplnok č. 2/2009