Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná SR legislatíva
Platná SR legislatíva
 
Vestník MPRV SR - Výnos - podpora mlieka a mäsa
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 29. októbra 2015 č. 504/2015-100
o poskytovaní mimoriadnej podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa.
Účinnosť: dňom vyhlásenia, 30.10.2015.

Vestník MZ SR č. 10-11 - výnos o jedlej soli
Dovoľujeme si členom PKS dať do pozornosti:
Vestník MZ SR, v ktorom je publikovaný výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách.
Účinnosť: od 1.12.2015.

Vestník MPRV SR č. 22 - podpora mlieka a bravčového mäsa
VÝNOS Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 29. októbra 2015 č. 504/2015-100 o poskytovaní mimoriadnej podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa.
Účinnosť: dňom vyhlásenia vo Vestníku, 30.10.2015.

570/2012-100-Výnos MPRV SR-podpora formou pôžičky
V Zbierke zákonov pod č. 229/2012 vyšlo "Oznámenie MPRV SR", že :
- MPRV SR vydalo Výnos z 3.8.2012 č. 570/2012-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory vo forme pôžičky - na zmiernenie alebo odstránenie následkov extrémnych poveternostných podmienok, najmä sucha, ako dôsledku klimatických zmien.
Výnos nadobúda účinnosť od: 7.8.2012.

Oznámenie MPRV SR aj Výnos nájdete tu v prílohe.

917/2011-100-Výnos MPRV SR-podpora v pôdohospodárstve
Výnos MPRV SR z 25. okt. 2011 č. 917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos MPRV SR z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.
Účinnosť od: 1.11.2011.

56/2011 - Výnos MPRV - Potravinový kódex-mikrobiológia
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 5.9.2011 č. 01242-OL-2011, ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR zo 6.2.2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie.
Týmto výnosom sa menia max. povolené limity v ukazovateľoch "Escherichia coli" a "Plesne" pre čaj, čajové extrakty a prípravky z nich, bylinné a ovocné čaje vrátane aromatizovaných a prípravky z nich, v suchom stave.

Účinnosť Výnosu: od 12.10.2011.

113/2011-Potr. kódex-extrakčné rozpúšťadlá
Zák. č. 113/2011 Z.z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva zdravotníctva SR o vydaní výnosu z 25.3.2011 č. 02445-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 15.3.2004 č.608/6/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca extrakčné rozpúšťadlá.
a
samotný Výnos MPRV SR č. 32/2011 - extrakčné rozpúšťadlá, ktorý vyšiel v čiastke 13.
Účinnosť: od 15.4.2011

Výnos MP 30/2011-Potravinový kódex
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 14.3.2011 č.02374-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 11.2.2008 č. 046502008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca prídavné látky v potravinách v znení neskorších predpisov.
Účinnosť: od 31.3.2011

85/2011 - Potravinový kódex-oznámenie
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva zdravotníctva SR o vydaní výnosu zo 14.3.2011 č. 02374-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 11.2.2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca prídavné látky v potravinách v znení výnosu MP SR a MZ SR z 15.3.2010 č. 08936/2010-OL a výnosu MPŽPaRV SR a výnosu MZ SR z 30.9.2010 č. 18764/2010-OL.
Týmto výnosom sa upravuje používanie a špecifikácia pre niektoré prídavné látky používné v potravinách.
Účinnosť Výnosu: od 31.3.2011

Výnos MP 14/2011-Potravinový kódex
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 28.2.2011 č.01887-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MPRV SR a MZ SR z 9.6.2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov.
Účinnosť: od 15.3.2011