Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Ignorovaním názoru poľnohospodárov a potravinárov sa potravinová sebestačnosť zvýši len ťažko

Tlačové vyhlásenie

 

Ignorovaním názoru poľnohospodárov a potravinárov sa potravinová sebestačnosť zvýši len ťažko

 

 

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR je rozhorčená z postupu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pri príprave kľúčového dokumentu, akým je Programové vyhlásenie vlády SR pre roky 2020-2024 v oblasti agropotravinárstva. Nečakané odignorovanie názoru piatich relevantných agropotravinárskych samospráv na Slovensku je v príkrom rozpore s ešte nedávnymi vyjadreniami rezortného ministerstva, ktoré chcelo do diskusie o programovom vyhlásení zahrnúť aj zástupcov poľnohospodárov a potravinárov.

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Potravinárska komora Slovenska, Agrárna komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska – teda členovia RPPS SR – vnímajú Programové vyhlásenie vlády SR ako kľúčový materiál, na základe ktorého bude štát počas najbližších štyroch rokov nastavovať smerovanie chlebového odvetvia na Slovensku.

 

„Je nemysliteľné, aby štát určil mantinely ďalšieho vývoja agropotravinárstva bez toho, aby poznal názor samotných poľnohospodárov a potravinárov. Zásadné dokumenty sa tvoria na základe poznatkov priamo z praxe, teda priamo po konzultácii s poľnohospodármi a potravinármi. Momentálne je to o nás bez nás. Spôsob, aký zvolilo nové vedenie ministerstva, preto nepovažujeme za korektný“, uviedol predsedajúci RPPS SR a zároveň predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

 

Podľa informácií z médií je už Programové vyhlásenie vlády pripravené a ministri o ňom budú na vláde rokovať tento štvrtok. RPPS SR však nemá žiadne oficiálne informácie, čo obsahuje v kapitole pôdohospodárstva a potravinárstva. 

 

„Pripravený materiál, ktorý z ministerstva odišiel bez komunikácie s agropotravinárskymi samosprávami, je zahalený rúškom tajomstva. S takýmto neštandardným postupom sa nevieme stotožniť“, dodal predseda E. Macho.

 

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv pritom pripravila ucelený a pomerne rozsiahly materiál – prioritné tézy ako podklad k programovému vyhláseniu vlády, vďaka ktorým by sa mohla zvýšiť potravinová sebestačnosť Slovenska.  Tézy poslala ešte na konci marca ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jánovi Mičovskému, ale aj lídrom a odborníkom na agropotravinárstvo za jednotlivé koaličné politické strany. Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR ich vyzvala na vzájomnú korektnú a konštruktívnu diskusiu o tom, čo má byť prioritnými oblasťami pre ďalšie ozdravenie agropotravinárstva.

 

Tézy a priority ako podklady pre tvorbu programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 obsahujú kapitoly ako pôda, Spoločná poľnohospodárska politika, štátna pomoc, potravinársky priemysel, obchod a kontrola potravín, obnova pracovnej sily v sektore, podnikateľské prostredie, voda a klimatické zmeny, ale aj školstvo, veda, výskum a poradenstvo v sektore.

 

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv považuje za kľúčové zaradenie poľnohospodárstva a potravinárstva ako strategického rezortu štátu a základného  piliera rozvoja vidieka  medzi priority štátnej hospodárskej a sociálnej politiky. Prioritou je zvýšenie potravinovej bezpečnosti SR zvýšením poľnohospodárskej a potravinárskej  produkcie a zvýšenie podielu slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov a v sektore verejného stravovania.

 

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv zastupuje výraznú väčšinu slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Zahŕňa všetky formy hospodárenia na pôde, jej členovia sa venujú živočíšnej a rastlinnej výrobe, špeciálnej rastlinnej výrobe, spracovávaniu komodít a výrobe potravín s pridanou hodnotou. Členovia RPPS zamestnávajú tisícky ľudí prevažne vo vidieckych oblastiach.  15.4.2020