Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Dohoda s krajinami Mercosur: ochrana spotrebiteľov a agropotravinárskeho sektora v Európskej únii by mali byť na prvom mieste

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR), združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, počas svojho ostatného rokovania  diskutovala aj o politickej dohode - o voľnom obchode MERCOSUR. Podpísala ju  Európska únia so štyri juhoamerickými krajinami Argentínou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom. Zástupcovia poľnohospodárov a potravinárov sa zhodli na tom, že prioritou Európskej únie by mala byť ochrana spotrebiteľa a agropotravinárskeho sektora v Európskej únií. Členské štáty by okrem týchto aspektov mali pri ratifikácii zvážiť aj dopad na životné prostredie, o ktorého ochranu sa EÚ dlhodobo usiluje.

 

Podľa  tlačovej správy Európskej komisie z  28. júna  nový obchodný rámec, ktorý je súčasťou širšej dohody o pridružení medzi oboma regiónmi, upevní strategické politické a hospodárske partnerstvo. Zároveň vytvorí významné príležitosti pre udržateľný rast na oboch stranách, pričom bude rešpektovať životné prostredie a chrániť záujmy spotrebiteľov EÚ i citlivé hospodárske odvetvia.

 

Podľa zverejnených dát však predstavoval zahraničný obchod Európskej únie s krajinami Mercosur v agropotravinárskych komoditách v roku 2017 negatívne saldo v neprospech EÚ až vo výške 9,5 miliárd eur, pričom vývoz bol vo výške 1,87 miliardy eur a dovoz až 11,39 miliárd eur. Najväčšiu časť, až 53% dovozu, tvorili tuky a oleje, ďalej nasledovalo mäso a mäsové výrobky – 21% a ovocné a zeleninové džúsy – 11%. Vývozu dominovali tiež oleje a tuky – 20%, čokoláda a cukrovinky – 17% a alkoholické nápoje – 10%.

 

Poľnohospodárske a potravinárske samosprávy majú obavy z vplyvu dohody o voľnom obchode na agropotravinársky sektor, obzvlášť na produkciu mäsa a mäsových výrobkov, cukru a obilnín.

Už dnes je isté, že následkom dohody Mercosur sa zhorší pozícia bilancie cukru v Európskej únii. Aktuálne EÚ produkuje 22mil. ton cukru a na spotrebu potrebuje okolo 17 mil. ton. Dohoda bude predstavovať obrovské znevýhodnenie domácich producentov cukru pochádzajúceho z cukrovej repy, ktoré je v súčasnosti trvalo udržateľné a podrobené prísnym environmentálnym štandardom.

 

Vzhľadom na výšku negatívneho salda zahraničného obchodu je potrebné myslieť v prvom rade na ochranu spotrebiteľa a vysoké štandardy pre potravinovú bezpečnosť, ktoré musia spĺňať potravinárske podniky v Európskej únií, vrátane používania pesticídov, GMO a vysledovateľnosti výrobkov. Európske inštitúcie a kontrolné orgány majú dostatočné možnosti na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa pri podnikoch sídliacich v Európskej únií. Je však otázne, ako rýchlo a efektívne budú vedieť kontrolné orgány zasiahnuť a kontrolovať dovoz potravín z krajín Mercosuru. Aj slovenskí spotrebitelia majú určite v pamäti nedávnu kauzu s brazílskym mäsom. Apelujeme  preto nielen na európske inštitúcie, ale aj členské štáty EÚ, aby pri ratifikácií mysleli v prvom rade na ochranu spotrebiteľa, ale aj domáci agropotravinársky priemysel.

 

V neposlednom rade je potrebné brať ohľad aj na životné prostredie. Ubúdanie dažďových pralesov v Brazílii za účelom poľnohospodárskej produkcie či uhlíková stopa pri dovoze potravín z týchto vzdialených krajín je ďalším dôležitým aspektom, ktoré by Európska únia mala brať do úvahy, keďže  dlhodobo presadzuje ochranu globálneho životného prostredia.

 
Európska komisia - Tlačová správa

EÚ a Mercosur dosiahli dohodu o obchode

Brusel 28. jún 2019

 

Európska únia a Mercosur dospeli dnes k politickej zhode o ambicióznej, vyváženej a komplexnej obchodnej dohode. Nový obchodný rámec – ktorý je súčasťou širšej dohody o pridružení medzi oboma regiónmi – upevní strategické politické a hospodárske partnerstvo a vytvorí významné príležitosti pre udržateľný rast na oboch stranách, pričom bude rešpektovať životné prostredie a chrániť záujmy spotrebiteľov EÚ a citlivé hospodárske odvetvia.

 

EÚ je prvým hlavným partnerom, ktorý uzatvoril obchodný pakt s Mercosurom. Mercosur je združenie ktorého členmi sú Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj. Dnes dosiahnutá dohoda sa bude vzťahovať na 780 miliónov obyvateľov a posilní úzke politické a hospodárske vzťahy medzi EÚ a krajinami Mercosuru. Predstavuje jasný záväzok oboch regiónov voči medzinárodnému obchodu založenému na pravidlách a prinesie európskym spoločnostiam významný náskok na trhu s obrovským hospodárskym potenciálom. Zastreší významné hospodárske reformy a modernizáciu, ktoré prebiehajú v krajinách Mercosuru. Dohoda dodržiava najvyššie normy bezpečnosti potravín a ochrany spotrebiteľa a obsahuje aj zásadu predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín a pravidlá v oblasti životného prostredia. Jej súčasťou sú tiež osobitné záväzky týkajúce sa pracovných práv a ochrany životného prostredia vrátane vykonávania Parížskej dohody o zmene klímy a súvisiacich pravidiel presadzovania práva.

 

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Nepreháňam, ak tvrdím, že ide o historický moment. V kontexte medzinárodného obchodného napätia dnes vysielame s našimi partnermi z Mercosuru silný signál, že sa zasadzujeme za obchod založený na pravidlách. Prostredníctvom tohto obchodného paktu sa krajiny Mercosuru rozhodli otvoriť svoje trhy pre EÚ. Je to očividne skvelá správa pre spoločnosti, pracovníkov a hospodárstvo na oboch stranách Atlantiku, keďže vďaka nemu ušetria clá vo výške viac ako 4 miliardy EUR ročne. Ide teda o najväčšiu obchodnú dohodu, ktorú EÚ dosiaľ uzavrela. Vďaka tvrdej práci a trpezlivosti našich vyjednávačov je súčasťou tohto cieľa dosahovanie pozitívnych výsledkov pre životné prostredie a spotrebiteľov. To znamená, že táto dohoda bude prínosná pre obe strany.“

 

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová dodala: „Dnešná dohoda zbližuje Európu a Južnú Ameriku v duchu otvorenosti a spolupráce. Po jej uzavretí sa vytvorí trh so 780 miliónmi ľudí, ktorý poskytne obrovské príležitosti pre podniky a pracovníkov EÚ v krajinách, s ktorými máme silné historické väzby a ktorých trhy boli doteraz relatívne uzavreté. Dohoda ušetrí európskym spoločnostiam na hraniciach clá vo výške viac ako 4 miliardy EUR, čo je štyrikrát viac než v rámci našej dohody s Japonskom, pričom im poskytne náskok pred konkurentmi z iných krajín sveta. Zavádzajú sa ňou aj vysoké štandardy a pevný rámec pre spoločné riešenie otázok, ako sú životné prostredie a pracovné práva, a posilňujú sa záväzky v oblasti udržateľného rozvoja, ktoré sme už prijali, napríklad v rámci Parížskej dohody. V posledných rokoch EÚ upevnila svoju pozíciu globálneho lídra v oblasti otvoreného a udržateľného obchodu. Od roku 2014 nadobudli platnosť dohody s 15 krajinami, najmä s Kanadou a Japonskom. Touto dohodou sa do nášho pôsobivého zoznamu obchodných spojencov pridávajú ďalšie štyri krajiny.“

 

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Dohoda medzi EÚ a Mercosurom je spravodlivá a vyvážená a ponúka príležitosti a výhody pre obe strany vrátane európskych poľnohospodárov. Našim osobitným a vysoko kvalitným agropotravinárskym výrobkom EÚ sa teraz v krajinách Mercosuru poskytne zaslúžená ochrana, pričom sa podporí naša pozícia na trhu a rozšíria sa naše vývozné príležitosti. Dnešná dohoda predstavuje určité výzvy aj pre európskych poľnohospodárov a Európska komisia im pomôže týmto výzvam čeliť. S cieľom zabezpečiť, aby bola táto dohoda obojstranne výhodná, budeme na trh uvádzať len poľnohospodárske výrobky z krajín Mercosuru s dôsledne riadenými kvótami, aby neexistovalo riziko, že jeden z výrobkov zaplaví trh EÚ, a tým ohrozí živobytie poľnohospodárov EÚ.“

 

Hlavné črty obchodnej dohody EÚ – Mercosur

V rámci medziregionálnej dohody medzi EÚ a Mercosurom sa odstráni väčšina ciel na vývoz z EÚ do krajín Mercosuru, čím sa zvýši konkurencieschopnosť podnikov EÚ, keďže nebudú musieť uhrádzať clá vo výške 4 miliardy EUR ročne.

  • Pokiaľ ide o priemyselné odvetvia EÚ, prispeje to k zvýšeniu vývozu výrobkov z EÚ, za ktoré sa doteraz museli platiť vysoké a niekedy prohibitívne clá. Patria sem autá (sadzba 35 %), automobilové súčiastky (14 – 18 %), stroje (14 – 20 %), chemikálie (do 18 %), farmaceutické výrobky (do 14 %), odevy a obuv (35 %) alebo pletené výrobky (26 %).
  • Agropotravinársky sektor EÚ bude môcť využívať zníženie existujúcich vysokých ciel Mercosuru na vývoz čokolády a cukroviniek (20 %), vín (27 %), liehovín (20 až 35 %) a nealkoholických nápojov (20 až 35 %) z EÚ. Touto dohodou sa takisto zabezpečí bezcolný prístup k mliečnym výrobkom EÚ podliehajúcim kvótam (v súčasnosti sadzba 28 %), najmä v prípade syrov.

Krajiny Mercosuru zavedú aj právne záruky na ochranu pred imitáciou 357 kvalitných európskych potravín a nápojov, ktorým sa priznalo zemepisné označenie, ako je napríklad Tiroler Speck (Rakúsko), Fromage de Herve (Belgicko), Münchener Bier (Nemecko), Comté (Francúzsko), Prosciutto di Parma (Taliansko), Polska Wódka (Poľsko), Queijo S. Jorge (Portugalsko), Tokaji (Maďarsko) či Jabugo (Španielsko).

 

Dohodou sa v krajinách Mercosuru otvoria nové obchodné príležitosti pre spoločnosti z EÚ, ktoré predávajú na základe štátnych zákaziek, a poskytovateľov služieb, okrem iného v oblasti informačných technológií, telekomunikácií a dopravy. Dohoda zjednoduší hraničné kontroly, zníži byrokraciu a obmedzí využívanie vývozných daní v krajinách Mercosuru. Vďaka novej online platforme poskytujúcej jednoduchý prístup ku všetkým relevantným informáciám bude prospešná aj pre menšie spoločnosti na oboch stranách.

 

Dohoda prináša významné hospodárske výhody a zároveň zavádza vysoké štandardy. EÚ a Mercosur sa zaviazali účinne vykonávať Parížsku dohodu o zmene klímy. Osobitná kapitola venovaná udržateľnému rozvoju bude zahŕňať otázky ako udržateľné obhospodarovanie a ochrana lesov, dodržiavanie pracovných práv a podpora zodpovedného správania sa podnikov. Takisto ponúka organizáciám občianskej spoločnosti aktívnu úlohu pri dohľade nad vykonávaním dohody vrátane akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ľudských práv, sociálnej oblasti alebo životného prostredia. Touto dohodou sa zriadi aj nové fórum pre úzku spoluprácu na udržateľnejšom prístupe k poľnohospodárstvu a v rámci politického dialógu založeného na dohode o pridružení bude riešiť práva pôvodného obyvateľstva. Dohoda tiež chráni právo EÚ a Mercosuru regulovať vo verejnom záujme a zachováva právo organizovať verejné služby spôsobom, ktorý považujú za vhodný.

Normy EÚ v oblasti bezpečnosti potravín zostanú nezmenené a pri všetkých dovozoch sa budú musieť dodržiavať prísne normy EÚ, ako je to v súčasnosti. Dojednané ustanovenia dohody týkajúce sa bezpečnosti potravín a zdravia zvierat a rastlín posilnia spoluprácu s orgánmi partnerských krajín a urýchlia tok informácií o akýchkoľvek potenciálnych rizikách prostredníctvom priamejšieho a účinnejšieho informačného a oznamovacieho systému. Týmto spôsobom dohoda zvýši našu efektívnosť pri zaisťovaní bezpečnosti výrobkov, s ktorými sa obchoduje medzi EÚ a krajinami Mercosuru.

 

Dnes dosiahnutá dohoda o obchode je súčasťou novej komplexnej dohody o pridružení, o ktorej sa rokuje medzi EÚ a krajinami Mercosuru. Obsahuje politický pilier a pilier spolupráce, pri ktorých vyjednávači dospeli k všeobecnej dohode už v júni 2018 v Montevideu, ako aj obchodný pilier. Touto dohodou sa okrem obchodu posilní politický dialóg a zintenzívni sa spolupráca v oblastiach, ako je migrácia, digitálne hospodárstvo, výskum a vzdelávanie, ľudské práva vrátane práv pôvodného obyvateľstva, podniková a sociálna zodpovednosť, ochrana životného prostredia, správa oceánov, ako aj boj proti terorizmu, praniu špinavých peňazí a počítačovej kriminalite. Vďaka nej sa vytvoria aj rozšírené možnosti spolupráce na mnohostrannej úrovni. Dohodou o pridružení sa doplní sieť dohôd o pridružení v Severnej a Južnej Amerike a skonsolidujú sa vzťahy s dôležitými partnermi v regióne, čím sa podporia pozície EÚ v mnohých globálnych otázkach.

 

Ďalšie prelomové obchodné dohody uzatvorené Junckerovou Komisiou

Dohoda

Počet obyvateľov,

na ktorých sa vzťahuje dohoda

Obchod s tovarom

Obchod so službami

Úspory na clách
pre spoločnosti EÚ

Spoločný HDP

Kanada

550 miliónov

72 miliárd EUR

35 miliárd EUR

0,6 miliardy EUR

18 biliónov EUR

Japonsko

639 miliónov

135 miliárd EUR

53 miliárd EUR

1 miliarda EUR

21 biliónov EUR

Mercosur

773 miliónov

88 miliárd EUR

34 miliárd EUR

viac ako 4 miliardy EUR

19 biliónov EUR

 

Ďalšie kroky

Obe strany teraz vykonajú právnu revíziu dohodnutého textu s cieľom predložiť konečnú verziu dohody o pridružení a všetky jej obchodné aspekty. Komisia ju potom preloží do všetkých úradných jazykov EÚ a predloží dohodu o pridružení na schválenie členským štátom EÚ a Európskemu parlamentu.

 

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3396_sk.htm25.7.2019