Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Presaďme, aby sa priemysel stal jadrom budúcnosti EÚ

Bratislava, 3. mája 2019 - Potravinársky priemysel je v rámci spracovateľského priemyslu najväčším odvetvím Európskej únie a najväčším zamestnávateľom. Aj preto sa Potravinárska komora Slovenska pridala ku spoločnej výzve priemyselných združení určenej hlavám štátov a vlád, aby sa priemysel stal jadrom budúcnosti Európskej únie. Táto výzva je veľmi aktuálna v tomto období, keď nás čaká voľba zástupcov Slovenskej republiky do budúceho Európskeho parlamentu.

 

Znenie spoločnej výzvy:

 

EURÓPE A JEJ OBČANOM NA PRIEMYSLE ZÁLEŽÍ

 

Európsky priemysel nájdeme všade v našom každodennom živote: od domov, ktoré staviame, nábytku, ktorý kupujeme, oblečenia, ktoré nosíme, potravín, ktoré jeme, zdravotnej starostlivosti, ktorú dostávame, energie a dopravných prostriedkov, ktoré využívame, až po predmety a výrobky, ktoré neodmysliteľne patria k nášmu každodennému životu.
 
So svojou kvalifikovanou pracovnou silou a jej celosvetovou reputáciou kvality a udržateľnosti je priemysel pre Európu a jej prosperitu životne dôležitý. V súčasnej dobe pracovné miesta v priemyselných odvetviach prinášajú priamy či nepriamy úžitok 52 miliónom Európanov a ich rodinám. Naše dodávateľské reťazce, pozostávajúce zo stoviek tisíc inovatívnych malých a stredných podnikov a väčších dodávateľov propagujú excelentnosť európskeho priemyslu svojimi vývozmi do celého sveta.
 
PRIEMYSEL POTREBUJE VAŠE LÍDERSTVO

V dôsledku finančnej krízy v roku 2008 prišla Európa v odvetví výroby o milióny pracovných miest, čo malo dramatický vplyv na dotknuté osoby, ako aj významný celospoločenský dopad. . Dokonca aj teraz sme ďaleko od úrovne zamestnanosti, ktorá bola zaznamenaná pred krízou a pracovné miesta sú vystavené znepokojujúcim medzinárodným trendom, vrátane narastajúceho protekcionizmu.
 
Európska únia (EÚ) teraz potrebuje ambicióznu priemyselnú stratégiu na to, aby mohla konkurovať ostatným globálnym regiónom – napríklad Číne, Indii a USA – ktoré už priemysel zaradili na vrchol svojej politickej agendy.
 
 
My, ako organizácie zastupujúce všetky odvetvia priemyslu v EÚ, vyzývame hlavy štátov a vlád aby:

• Naliehali na Európsku komisiu, aby identifikovala priemysel ako najvyššiu prioritu svojho päťročného pracovného programu a vymenovala osobitného podpredsedu pre priemysel;

• Žiadali od nového zloženia Európskej komisie, aby urýchlene predložila ambicióznu dlhodobú priemyselnú stratégiu EÚ, ktorá bude obsahovať jasné ukazovatele a riadenie v tejto oblasti;

• Každoročne na jarnom zasadnutí Európskej rady vyhodnotili pokroky v implementácii tejto priemyselnej stratégie EÚ a poskytli politické usmernenia na podporu európskej konkurencieschopnosti.
 
My, signatári tohto Manifesta, sa spoliehame na vaše proaktívne a koordinované vedenie, ktoré zabezpečí, že Európa zostane centrom a lídrom, inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu, ktorý bude prínosom pre všetkých Európanov a budúce generácie.
 
Európa môže byť na svoj priemysel hrdá. Spoločne ho musíme urobiť jadrom budúcnosti EÚ! 

 

Celé znenie Manifestu a zoznam signatárskych organizácií zo Slovenska a na úrovni EÚ nájdete v prílohe.
 3.5.2019