Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Potravinári: nový zákon o neprimeraných podmienkach má potenciál zlepšiť postavenie dodávateľov

Bratislava, 7. februára 2019 – Nový zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami má podľa potravinárov potenciál zlepšiť postavenie dodávateľov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Potravinárska komora Slovenska sa v uplynulom roku aktívne zapájala do odborných diskusii k pripravovanému novému zákonu o neprimeraných podmienkach, pričom veľké množstvo pripomienok bolo v novom zákone zohľadnených.

 

Potravinárska komora Slovenska (PKS) považuje zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami za jeden z najdôležitejších predpisov regulujúcich dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Preto bolo aktívne zapájanie sa do diskusií k novému zákonu jednou z priorít činnosti PKS v roku 2018.  Nový zákon prináša viaceré novinky, a to skrátenie splatnosti faktúr, generálnu klauzulu, doplnenie zoznamu neprimeraných podmienok, sprísnenie kontrolného mechanizmu či možnosť anonymného podania podnetu na porušenie zákona.

 

„Za najdôležitejšie zmeny, ktoré nový zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami prináša, považuje Potravinárska komora Slovenska skrátenie splatnosti faktúr na maximálne 30 dní odo dňa dodania potraviny, platnosť akciovej ceny len na tovar predaný v predajnej akcii a možnosť anonymného podania podnetu na porušenie zákona,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

 

Pozmeňovacie návrhy predložené poslancami Národnej rady Slovenskej republiky zároveň významným spôsobom doplnili samotný zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ako aj zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov; podľa schváleného znenia odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty nebude mať odkladný účinok. Zároveň bol do zákona o potravinách vložená povinnosť pre potravinárske podniky pri listinnej alebo elektronickej propagácii marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín prostredníctvom letáku, reklamného časopisu alebo inej obdobnej formy komunikácie zabezpečiť, aby najmenej polovicu potravín v každom letáku tvorili potraviny vyrobené na Slovensku alebo označené Značkou kvality.

 

„Neustále sa zvyšujúce negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami, ktoré je generované zvýšeným dovozom potravín zo zahraničia je alarmujúce, a preto je potrebné prijať razantné kroky k podpore domáceho spracovateľského priemyslu. Z tohto dôvodu vnímame prijaté zmeny pozitívne. Je však dôležité v podpore domácej produkcie ďalej pokračovať, pričom jednou z priorít Potravinárskej komory Slovenska pre rok 2019 je schválenie úverového programu pre potravinársky priemysel na technologickú obnovu a inovácie“, uzatvára Daniel Poturnay.

 7.2.2019