Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Stavovské organizácie varujú: Hrozí zánik ďalšieho potravinárskeho odvetvia

Tlačová správa

 

Bratislava 22. august 2018: Stavovské organizácie, zastupujúce výrobcov, predajcov alkoholu a pestovateľské pálenice, prijali s rozčarovaním informáciu, že Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 22. augusta schválila poslanecký návrh zákona o povolení súkromného pálenia destilátu a to aj napriek tomu, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania navrhovalo poslanecký návrh neschváliť. Stavovské organizácie vyzývajú predstaviteľov štátu, vrátane poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby namiesto opatrenia, ktoré ohrozuje bezpečnosť a zdravie obyvateľov a znamenal by zánik liehovarníckeho odvetvia, prijali systémové opatrenia na podporu potravinárskej produkcie na Slovensku.

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 22.8.2018 schválila návrh zákona, predložený poslancami strany Most-Híd, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona by mala byť povolená súkromná výroba destilátu, pričom podľa navrhovaného znenia by sa znížená sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov mala uplatňovať aj na destilát vyrobený súkromným výrobcom destilátu a zavedú sa nekontrolovateľné pravidlá.

 

Vláda Slovenskej republiky návrh schválila aj napriek tomu, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania vyjadrilo nesúhlas s predkladaným návrhom v dôsledku závažných odborných argumentov, pričom s týmto názorom sa stotožnili aj niektoré ďalšie ústredné orgány štátnej správy a zásadné pripomienky vzniesli aj stavovské organizácie. Navyše, Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky prerokovala predložený poslanecký návrh zákona na svojich zasadnutiach 14. augusta 2018 a 21. augusta 2018 a odporučila vláde Slovenskej republiky vysloviť s predloženým poslaneckým návrhom zákona súhlas, avšak s pripomienkami a odporúčaniami, ktoré by mali byť do návrhu zákona zapracované. Vláda Slovenskej republiky napriek tomuto stanovisku vo svojom uznesení súhlas s návrhom zákona zapracovaním pripomienok nepodmienila a to aj napriek závažným argumentom ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia spotrebiteľov.

 

Stavovské organizácie sú rozčarované z toho, že odborné argumenty vznesené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj Legislatívnou radou Vlády Slovenskej republiky, neboli Vládou Slovenskej republiky zohľadnené, pričom od začiatku argumentujeme, že predmetný návrh bude mať vážne dopady na zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ako aj na štátny rozpočet. Zároveň si dovoľujeme pripomenúť, že potravinárska produkcia od roku 2015 klesla o viac ako pol miliardy Eur, počet zamestnancov v potravinárstve medziročne klesol o 4000 a negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami sa neustále zvyšuje o závratné čísla. Prijatie ďalšieho opatrenia, ktorého dôsledkom bude zánik liehovarníckeho priemyslu a ohrozenie existencie pestovateľských páleníc, znamená popretie všetkých snáh o zveľaďovanie potravinárskej výroby na Slovensku.

 

Stanovisko proti predmetnému návrhu podpísali nasledovné organizácie zastupujúce výrobcov a predajcov liehu, ako aj pestovateľské pálenice: Potravinárska komora Slovenska, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Únia potravinárov Slovenska, Agrárna komora Slovenska, Združenie páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku, Asociácia platiteľov spotrebnej dane z liehu a liehovín, Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, Zväz obchodu Slovenskej republiky a Slovenské združenie pre značkové výrobky.

 

Kontakt pre médiá:

Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska, venhartova@pks.sk, 0903 468 149; Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, e-mail: holeciova@sppk.sk, tel. č.: 0911 646 628; Július Forsthoffer, tajomník Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, e-mail: forsthoffer@nextra.sk, tel. č.: +421 903 468 567; Viktor Mikuška, Predseda, Združenia páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku, email: zdruzeniepalenic@gmail.com tel: 0905 871 971, Ing. Tomáš Holota, PhD., Podpredseda, Združenia páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku, zdruzeniepalenic@gmail.com  tel: 0907 560 78023.8.2018