Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ/2018/682 - používanie polyglycerolpolyricínoleátu (E 476) v emulgovaných omáčkach

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/682 zo 4. mája 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polyglycerolpolyricínoleátu (E 476) v emulgovaných omáčkach.

 

Dátum uverejnenia: 7.5.2018

Účinnosť: dňom uverejnenia v Úradnom vestníku.

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.116.01.0005.01.SLK&toc=OJ:L:2018:116:TOC