Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
EÚ 2018/302 - o ochrane osobných údajov v el. komunikáciách

Dávame do pozornosti členom nasledovný materiál:

 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách).

 

Predkladateľ: Európska komisia

Publikované v Úradnom vestníku EÚ: 2.3.2018

Účinnosť nariadenia: 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom Vestníku EÚ.

Uplatňuje sa od uplynutia šiestich mesiacov odo dňa jeho uverejnenia.

 

Obsah:

 

Týmto návrhom sa zakazuje blokovať prístup k webovým sídlam a iným online rozhraniam a presmerovať zákazníkov z miestnej verzie webového sídla v jednej krajine na inú. Okrem toho sa ním zakazuje diskriminácia zákazníkov v štyroch konkrétnych prípadoch predaja tovaru a služieb a nedovoľuje sa obchádzať tento zákaz diskriminácie zmluvami o pasívnom predaji. Tieto praktiky majú dosah na zákazníkov aj podniky, ako aj na konečných spotrebiteľov tovaru a služieb, a zákazníci, podniky a koneční spotrebitelia by preto mali mať osoh z pravidiel stanovených v tomto návrhu. Tovar a služby, ktoré nakupujú podniky na účely ďalšieho predaja, by však mali byť z návrhu vylúčené, aby si obchodníci mohli vytvoriť vlastné distribučné systémy v súlade s európskymi právnymi predpismi v oblasti hospodárskej súťaže. V návrhu sa nerieši cenotvorba ako taká, takže obchodníci si môžu sami stanoviť vlastné ceny nediskriminačným spôsobom. Nerieši sa v ňom ani dynamická cenotvorba, pri ktorej obchodníci prispôsobujú ceny postupom času v závislosti od viacerých faktorov, ktoré nesúvisia s bydliskom zákazníkov.

 

 

 

Link na predpis:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32018R0302