English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
SR legislatíva - iné
 
26/2018 Z.z. o poskytovaní náhradných pozemkov

Predpis č. 26/2018 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov
Dátum vyhlásenia: 3.2.2018

Dátum účinnosti: od 1.3.2018

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Zákon z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účinnosť: dňom vyhlásenia, okrem bodov uvedených v čl. V. zákona.

103/2015 Z.z. o ochrane verejného zdravia
Úplné znenie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Platí od: 27.5.2015.

80/2015 - obnoviteľné zdroje energie
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 437(2011 Z.z.
Účinnosť od: 1.5.2015.

204/2014 - ochrana verejného zdravia
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účinnosť: od 1.8.2014

76/2014 - KZ vyššieho stupňa - Odborový zväz potravinárov
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
- Dodatok č. 1 z 12.2.2014 ku KZ na roky 2013-2014 medzi Odborovým zväzom potravinárov SR a Slovenským združením výrobcov piva a sladu a
- Dodatok č. 1 z 27.2.2014 ku KZ na roky 2013-2015 medzi Odborovým zväzom potravinárov SR a Slovenským cukrovarníckym spolkom.
Platnosť od: 25.3.2014.

425/2013 - KZ vyššieho stupňa - KOVO
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2013-2015 z 21.okt.2013, uzatvorenej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.
Platnosť od: 12.12.2013.

420/2013 - vzor daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja
Vyhláška Ministerstva financií SR z 27.11.2013, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.
Účinnosť od: 12.12.2013.

416/2013 - zák. o kolektívnom vyjednávaní
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
Účinnosť od: 1.1.2014.  

225/2013 - o bezpečnosti hračiek
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.
Účinnosť od: 15.8.2013
Do pozornosti dávame bod č. 7 - "Hračky s potravinami" v Prílohe č. 2 tejto vyhlášky č. 225/2013.

<   Strana 1 | Strana 2 | Strana 3 | Strana 4 | Strana 5 | Strana 6 | Strana 7 | Strana 8   >