English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Potravinárstvo, EU legislatíva
Potravinárstvo, EU legislatíva
 
974/2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 974/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

966/2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 966/2009 z 15. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 657/2008, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách

961/2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 961/2009 zo 14. októbra 2009, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Březnický ležák (CHZO)]

953/2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 953/2009 z 13. októbra 2009 o látkach, ktoré sa na osobitné výživové účely môžu pridávať do potravín na špeciálne výživové použitie

Rozhodnutie Komisie 2009/752/ES
Rozhodnutie Komisie z 12. októbra 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh lipidového extraktu z pancierovky antarktickej Euphausia superba ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2009) 7647]

936/2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 936/2009 zo 7. októbra 2009, ktorým sa uplatňujú dohody medzi Európskou úniou a tretími krajinami o vzájomnom uznaní určitých liehovín

Korigendum k nar. (ES) č. 110/2008
Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 ( Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008)

797/2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 797/2009 z 1. septembra 2009, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1580/2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny

Rozhodnutie Komisie 2009/622/ES
Rozhodnutie Komisie z 20. augusta 2009, ktorým sa schvaľujú metódy klasifikácie jatočných tiel ošípaných na Slovensku [oznámené pod číslom K(2009) 6389]

2009/106/ES
Smernica Komisie 2009/106/ES zo 14. augusta 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2001/112/ES, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu