English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
665 a 666/2011/EU - zdravotné tvrdenia
Nariadenie Komisie EÚ č. 665/2011 z 11.7.2011 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t.j. od 31.7.2011.
a
Nariadenie Komisie EÚ č. 666/2011 z 11.7.2011 o zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t.j. od 31.7.2011.

664/2011-EU - preprava odpadu
Nariadenie Komisie EÚ č. 664/2011 z 11.7.2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ES č. 1013/2006 o preprave odpadu s cieľom začleniť niektoré zmesi odpadov do prílohy IIIA k uvedenému nariadeniu.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t.j. od 31.7.2011.

661/2011-EU - vývoz odpadu
Nariadenie Komisie EÚ č. 661/2011 z 8.7.2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu do určitých nečlenských krajín OECD.
Nariadenie nadobúda účinnosť 14. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t.j. od 22.7.2011.

679/2011-EU-podpora rozvoja vidieka
Vykonávacie nariadenie Komisie EÚ č. 679/2011 zo 14.7.2011, ktorým sa mení a dopĺňa naridenie ES č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady ES č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).
Nariadenie nadobúda účinnosť 3. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t.j. od 17.7.2011, okrem článku 56 ods. 2 a čl. 1 ods. 12, ktoré sa uplatňujú od 1.1.2011.

619/2011/EU - úradná kontrola krmív GMO
Nariadenie Komisie EÚ č. 619/2011 z 24.6.2011, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradnej kontroly krmív, pokiaľ ide o prítomnosť geneticky modifikovaného materiálu, v prípade ktorého prebieha povoľovacie konanie alebo povolenie ktorého vypršalo.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t.j. od 15.7.2011.

432 a 440/2011/EU - zdravotné tvrdenia
Nariadenie Komisie EÚ č. 432/2011 zo 4.5.2011 o zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách iných ako tie, ktoré odkazujú na zíženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t.j. od 24.5.2011.
a
Nariadenie Komisie EÚ č. 440/2011 zo 6.5.2011 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t.j. od 26.5.2011.

420/2011/EU - Kontaminanty v potravinách
Nariadenie Komisie EÚ č. 420/2011 z 29.4.2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú max. hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t.j. od 20.5.2011.

282/2011/EU - spoločný systém DPH
Vykonávacie nariadenie Rady č. 282/2011/EÚ z 15.3.2011,
ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t.j. od 12.4.2011.

238, 239 a 243/2011/EU - Register pôvodu
V prílohe nájdete nasledovné predpisy z 11.3.2011:
1/ Vykonávacie nariadenie komisie EU č. 238/2011 - ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov "Zázrivský korbáčik (CHZO)"
2/ Vykonávacie nariadenie komisie EU č. 239/2011 - ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov "Tekovský salámový syr (CHZO)"
3/ Vykonávacie nariadenie komisie EU č. 243/2011 - ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov "Oravský korbáčik (CHZO)"
Tieto nariadenia nadobúdajú účinnosť 20. dňom po ich uverejnení v Úradnom vestníku EU, t.j. od 1.4.2011.
a
Žaloba podaná 25.1.2011 - Európska komisia/Česká republika - 2011/C 80/31, ktorou EK žaluje ČR vo veci používania pojmu "nátierkové maslo".

142/2011/EU - mliečne výrobky
Rozhodnutie Komisie z 3.3.2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 97/80/ES, ktorým sa formulujú ustanovenia pre vykonávanie smernice Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch.,
Rozhodnutie nadobúda účinnosť 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, t.j. od 23.3.2011.