English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Platná EU legislatíva
Platná EU legislatíva
 
1173/2011/EU - rozpočtový dohľad v eurozóne
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1173/2011 zo 16. nov. 2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

1169/2011/EU - Nar. - Info o potr. spotrebiteľom
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. okt. 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia EP a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica EP a Rady 2000/13/ES, smernica Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Uplatňuje sa od: 13.12.2014 - s výnimkou čl. 9 ods. 1 písm. 1), ktoré sa uplatňuje od 13.12.2016, a prílohy VI časti B, ktorá sa uplatňuje od 1.1.2014. 
Prechodné opatrenia o umiestnení potravín na trh sú popísané v čl. 54 Nariadenia.

1131/2011/EU - glykozidy steviolu
Nariadenie Komisie EU č. 1131/2011 z 11.11.2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 1333/2008, pokiaľ ide o glykozidy steviolu.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

1130/2011/EU - príloha III k nar. č. 1333/2008
Nariadenie Komisie EU č. 1130/2011 z 11.11.2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 1333/2008 v prídavných látkach v potravinách vytvorením zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách schválené na používanie v prídavných látkach v potravinách, potravinárskych enzýmoch, potravinárskych arómach a živinách.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 2.12.2011.

1129/2011/EU - príloha II k nar. č. 1333/2008
Nariadenie Komisie EU č. 1129/2011 z 11.11.2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 1333/2008 vytvorením zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
V zmysle čl. 3 zrušuje nariadenie ES č. 884/2007 s účinnosťou od 1.6.2013. 

1086/2011/EU - salmonela v hydine
Nariadenie Komisie EU č. 1086/2011 z 27.10.2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 2160/2003 a príloha I k nariadeniu Komisie č. 2073/2005, pokiaľ ide o salmonelu v čerstvom hydinovom mäse.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Uplatňuje sa od: 1.12.2011.

1085/2011/EU - propagácia
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 1085/2011 z 27.10.2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie č. 501/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

Nariadenie nadobúda účinnosť 3. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

961/2011/EU - dovoz krmív a potravín z Japonska
Vykonávacie nariadenie Komisie EÚ č. 961/2011 z 27.9.2011, ktorým s stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje nariadenie EU č. 297/2011.
Nariadenie nadobúda účinnosť 3. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ a bude sa uplatňovať do 31. dec. 2011. Nariadenie sa bude mesačne prehodnocovať s cieľom zohľadniť vývoj situácie, pokiaľ ide o kontamináciu.

931/2011/EU-vysledovateľnosť živ. potravín
Vykonávacie nariadenie Komisie EÚ č. 931/2011 z 19.9.2011 o požiadavkách na vysledovateľnosť stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady ES č. 178/2002 v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu.
Nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ a bude sa uplatňovať od 1. júla 2012.